Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 11 september 2017

Förskolans reviderade läroplan

Första utkastet finns för djupdykning och kommentarer av förskolans läroplan. Förslaget är centrerat kring kapitel 1 och har fått en lättare struktur och språk än nuvarande läroplan.
                                           Foto: Wimbloggen, Växjö
Strukturen är överskådlig och lätt fångad. Den har en indelning enligt följande:
  • Grundläggande värden
  • Förståelse och medmänsklighet
  • Saklighet och allsidighet
  • En likvärd utbildning
  • Rättigheter och skyldigheter
  • Förskolans uppdrag
  • Utveckling och lärande
  • Varje förskolas utveckling
Några synpunkter kan man finns på förslaget som kan förbättra tillämpningen. För det första är det bra att leken har fått en central roll i utvecklande och lärandet.

Däremot finns det övrigt att önska när det kommer till de två begreppen utbildning och undervisning. Här saknar förslaget en stringens i förhållande till skollagen 1 kap 3 § och dess definitioner. Undervisningen är enligt skollagen en målstyrd process för lärandet. Utbildningen är en verksamhet. Här bör Skolverket var med noggrann i skrivningarna.

När det kommer till en likvärdig utbildning kan det vara svårt att förstå begreppet. I den allmänna skoldebatten tenderar ordet likvärdighet att snarare översättas till lika. Det är inte precis vad ordet står för, utan säger att varje förskola ska arbetet så nationellt fastställda mål nås som finns i skollagen och läroplanen. HUR är upp till varje förskola.

I det ljuset är det önskvärt att strävansmålen tas bort i kapitel 2. Det blir lättare om målen är övergripande som i Lgr11. Om det sker får vi se.

I stort tycker jag Skolverket, och de inblanda som medverkat till utkastet, lyckats förbättra i förhållande till dagens kapitel 1. Det som kan vara värt att diskutera ytterligare är förskolans värdegrund. Idag finns en skillnad mellan de bägge läroplanerna Lgr11 och Lpfö 98.

Spännande fortsättning följer.

Källa:
Skolverket, Utkast 1:2017-09-11, Läroplan för förskolan 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar