Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 10 november 2014

Rektor nu och då

Studerar rektorsrollen. Innan 1958 fanns det ingen rektor i folkskolan. Däremot en överlärare som var en bland de vassaste i lärarkåren. Pedagogiken stod i centrum. Från 1962 och fram till 1991 var rektor en person som var administratör. Hade som huvuduppgift att fixa den statliga styrningen. Dessutom var det länsskolnämnderna som anställde.


Kommunaliseringen innebar en markant ändring. Rektorer blev chefstjänsteman och anställdes av kommunerna eller från 1994 av privata skolföretag. Nu var skolan helt plötsligt mål- och resultatstyrd. Den gamla regel- och ekonomistyrningen var skrotad. Lagstiftningen i form av 1985 år skollag (1985:1100) tolkade rektorsuppdraget som att hen skulle vara förtrogen med skolans dagliga verksamhet. Därtill att ha en pedagogisk insikt. Utöver det var uppdraget som rektor att särskilt verka för att utbildningen (verksamheten) utvecklas.


Ur laglig synpunkt ett vitt begrepp utan klara avgränsningar  men i linje med mål- och resultatstyrning. Vem som hade ansvaret för den pedagogiska utvecklingen brydde sig inte skollagen om. Däremot var Lpo 94 tydlig på vad rektorsansvaret var. Rektor skulle vara:
  • pedagogisk ledare
  • chef för lärare och övrig personal
  • övergripande ansvar för verksamheten i sin helt
  • nå nationella mål
  • upprätta en lokal arbetsplan
Med nya skollagen (2010:800) har rektorsrollen stramats upp. Skollagen fastställer att rektor leder och samordnar det pedagogiska arbetet. Samtidigt är det numera lagligt att ställföreträdare utses med uppdrag att fullgöra enskilda ledningsuppgifter. En fullt utbyggd delegationsrätt. Där till är det rektors ansvar att besluta om skolans inre organisation. Samtidigt finns det andra specifika ansvarsområden på olika ställen. Ett bland många är kvalitetsledarskapet (4 kap 4 §).


Kikar vi på rektorsansvaret enlig Lgr11 har det förändrat på några punkter i förhållande till Lpo 94:
  • inriktas mot de nationella målen istället för
  • upprättande av lokal arbetsplan har utgått
I övrigt samma uppdrag. Samtidigt har rektorsansvaret 15 riktlinjer i läroplan. Skillnaden mellan de två läroplanerna är att enligt skollagen finns det nu möjlighet att lägga ut något eller några av områdena på andra i skolans organisation.


Rektorsrollen har blivit tydligar som pedagogisk ledare. Uppdraget är inte att vara en budget efterlevare åt skolchefen i kommunen eller skolföretaget. Den administrativa rollen kan med fördel läggas över till någon som är ekonom.


Detta är de strukturella skillnaderna i uppdraget. Kar är ända frågan som en rektor bör ställa sig: Vem är jag att leda andra?


Källa: Skollagen (1985:1100), Skollagen (2010:800), Läroplanen Lpo 94 och Läroplanen Lgr11. 


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar