Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 15 mars 2017

Självskattning ett självbedrägeri

Självskattning kan bli ett självbedrägeri om man inte har kända och validerade kriterier. I skolans värld finns några sådan instrument för självvärdering. Skolverket har BRUK och SIQ har ett för Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola.
Inför Skolinspektionens tillblivelse 2008 byggde den på utredningen Leif Davidssons utredning Tydlig och öppen. Förslag till en stärkt skolinspektion. I den lyftes behovet upp att inspektionen skulle bygga på någon form av självvärdering av skolorna själva. Utredningen tittade bl a på Ofsted. I det remissvar jag och en kollega lämnade in till Utbildningsdepartementet på utredningen skrev vi följande:


Vi vill ta tillfället i akt att ytterligare understryka vikten av att en självvärdering måste kunna visa evidens, dvs. att rektors eller skolhuvudmannens utsagor om sin verksamhet skall vila på fakta och inte troende eller tyckande.

Här är det viktigt att ska man använda sig av denna typ av instrument måste det finnas evidens i de svar som metoden ger. Därför är det avgörande att metoden bygger på vetenskaplighet och att svarsalternativen inte mäter attityder.
Jag har tillsammans med några kolleger, med grund i SIQ-modellen, skapat en utvecklingstrappa byggd på internationella utmärkelsemodellers utvärderingssystem och dess 1000 poängskala i en trappa med fem nivåer. När man bedömer HUR man arbetar i en skola är det avgörande HUR arbetssätten leder framåt, i vilken grad de tillämpas och vad ger de till för resultat. Det är sentensen i allt systematiskt kvalitetsarbete. Därför är det viktigt när man gör självskattningar att de möts mot externa experter för att få bort självbedrägeriet.

Övningar jag haft i sådana sammanhang bekräftar hur lätt det är att ha en förljugen självbild. Kontentan är att det sällan är så att "min" verklighet är lika med övrigas självbild och verklighet. Däremot förs diskussioner utifrån de fakta som diskuteras fram skapas en relevant självbild av verksamheten. Utnyttjar man självskattning så är det viktigt att våga öppna sig för konstruktiv kritik både i sättet man arbetar på och som var i utvecklingstrappan man befinner sig.

Källor:


Tydlig och öppen. Förslag till en stärkt skolinspektion (SOU 2007:101)
BRUK, Skolverket
Indicator, Skoldialogen
SIQ-modellen, Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ
Danielsson, Roger J & Hanselid, Hans-Olof (2013) - Det pedagogiska kretsloppet - från mål till resultat, Skoldialogen   

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar