Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 12 maj 2015

Slimma överrocken

Hög tid att slimma överrocken i form av den kommunala förvaltningen. Huvudmän är inte tjänstemännen på förvaltningen utan den politiska nämnden. Förvaltningen har ett beredningsuppdrag åt nämnden för att klara dess tre uppgifter: planera, följa upp och utveckla utbildningen. Ur skollagens synvinkel är utbildning lika med verksamheten. Däremot är undervisningen en affär mellan staten och lärarna som huvudmännen inte har något att göra med.

Skolans inre rika liv är något som leds av rektor. Förutsättningen för arbetet är att skolans verksamhet måste bygga på dess primära nyttighet att fostra och bilda elever. Då måste fokus ligga på eleven i centrum med ett pedagogiskt ledarskap både hos rektorer och lärare som ständigt bli lite bättre varje dag.

Varje kommunal huvudman måste ha bättre kunskaper om den värld de är satta att förvalta. Skollagen är en speciallag som står över varje annan allmän lag som t ex kommunallagen. Det innebär att huvudmannens uppgift är att se till att skolorna utvecklas utifrån de behov varje enskild skola har. Givet det ska huvudmannen prioritera resurser (pengar, kompetensutveckling, personal, mm) inom givna ramar för varje skola.

Dessutom är det hög tid att ser till att renodla myndighetsrollen och servicerollen. Skollagens uppbyggnad kräver mer formell ledning genom någon form av ledningssystem där roller och rutiner mellan nivåerna är fastlagda. Det ska klart och tydligt framgå hur ansvar och befogenheter hos olika befattningshavare ser ut. Då minskar stress och otydlighet som Arbetsmiljöverket noterat kring:

  • Arbetsuppgifternas mängd, omfattning och innehåll.
  • Befogenheter och fördelning av ansvarsområden.
Utöver det behöver skolans organisation förtjockas. Det innebär att skolexpiditionen ska befolkas av andra tjänstemän som ägnar sig åt ekonomi, inköp och administration. Det är inte rektors uppgift. Administrativa uppgifter för rektorer upphörde för 25 år sedan när skolan kommunaliserades. Här kan förvaltningens nya uppgift bli att skapa en serviceorganisation att tillhandahålla expertis att "hyra ut" till skolor.

Sättet att styra skolan är ett u-landsområde idag med många brister i styrkedjorna mellan de olika nivåerna. Högt tid att se till att kedjorna börjar hänger ihop mellan nivåerna.

Media LN
Källor:
Rektor och styrkedjan. SOU 2015:22
Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus. Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01, Skolinspektionen  
    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar