Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 28 oktober 2016

Sexornas resultat minskar 2016

Skolverket har presenterat 2016 år terminsbetyg i årskurs 6. En intressant läsning ur perspektivet på den stora invandringen som Sverige fick hösten 2015. Totalt nyanlända elever är 6 300 st vara 367 med okänd bakgrund går i fristående skolor. Eller 2 procent i fristående och 7 procent i kommunala. Detta är intressant med den nya möjligheten för fristående skolor att skapa specialkvoter om 5 procent av max antal elever man kan ta in om man har kösystem till skolan.

I den svenska skolan år 6 går 108 418 elever med en ökning på 4 800 elever sedan 2015. Av totala antalet elever går cirka 18 400 i fristående skolor eller 17 procent.
Hur går det då för eleverna i årskurs 6. Tittar vi på totalen har resultatet minska med 1,3 procentenheter sedan 2015. Görs jämförelsen för inrikes födda är minskningen minimal med endast 0,4 procentenheter.
Däremot ligger nivån stabilt för elever med godkända betyg (A-E) på 80 procent för totalen och för inrikes födda är nivån stabil på 82,7 procent. Skillnaden i nivån är 2,7 procentenheter.

Tar vi en titt på hur betygen fördelar sig mellan de olika ämnen i årskurs 6 ser den ut enligt grafen nedan.
Letar vi samband i betygsfördelningen hittar vi följande. För engelskan har eleverna ett samlat värde för betyg A+B på 39 procent. I förhållande till 2015 års resultat är det en höjning med 1 procentenhet. Ser vi i andra änden på betyget F är andelen 8 procent. Även här har resultatet ökat med 1 procentenhet sedan 2015.

Tittar vi på matematik är betygen A+B 26 procent. En ökning med 2 procentenheter sedan 2015. Mönstret för betyget F är som för engelskan med 1 procentenhet upp till 9 procent. Sorgebarnet bland ämnena är svenska som andraspråk (SVA). Betygen A+B ligger på 4 procent och har ett resultat tapp på hela 20 procentenheter sedan 2015. SVA har störst andel betyget F bland ämnena. Hela 39 procent har ett icke godkänt betyg och är hela 7 procentenheter mer än 2015.

Görs en jämförelse med mitt blogginlägg för 2015 om årskurs 6 kan vi se på ämnena Modersmål och Idrott och hälsa. För modersmål är betyget A+B 32 procent. En minskning med 2 procentenheter sedan 2105. För betyget F är det oförändrat mellan åren och ligger på 3 procent. Betyget A+B för ämnet idrott och hälsa är 31 procent med en ökning på 2 procentenhet sedan 2015. Även här är betyget F oförändrat mellan åren på 5 procent.

Sammanfattningsvis är bilden splittrad. Ingen större påverkan på betygen kan skönjas tack vare den stora invandringen under hösten 2015. Nivåerna ligger stabilt för godkända betyg (A-E), men med en minskning 2016 i förhållande till 2015. Dock är det en bit kvar till att alla elever har minst betyget E i alla ämnen.

Källa :
Terminsbetyg i årskurs 6, våren 2016 - Dnr:2016:1575, Skolverket.
Blogginlägg Pluraword:
Svagt resultattrend uppåt i skolan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar