Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 12 maj 2023

Skolanalysen


Varför blir det så här när vi gör så där?

Kärnan i all analys är att svara på frågan ovan och för att nå svaret behövs praktiskt metoder som  ger förutsättningar för skolans resultatlyft.

Boken Skolanalysen är resultatet från författarnas samlade erfarenhet från praktiskt utvecklingsarbete i skolor och kommunförvaltningar runt om i landet. Det finns redan mycket skrivet om VAD som ska göras gällande systematik och resultatanalys men lite om HUR det ska gå till. Med genomförda projekt som grund har författarna omsatt dessa centrala områden i skollagen och läroplanen till något praktiskt i vardagen. Man utgår från hela styrkedjan från klassrum till huvudman och tar sikte på tre kvalitetsbegrepp – strukturkvalitet, processkvalitet och resultatkvalitet. 

Boken finns nu ute och kan skaffas på närmsta nätbokhandel.

Skoldialogens hemsida ger ytterligare information om bokens innehåll. 

lördag 6 maj 2023

Högläsandet i familjen

Högläsandet är på tapeten och vikten av att det sker tidigt i hemmet av föräldrar. Säkert en bra sak för att tidigt vänja barn till språket och nyckeln till kommunikation. Michael Tengberg går in på frågan hur viktigt föräldrarnas ansvar för läsning är i SvD (4/5 23), han skriver:

För det andra bör större uppmärksamhet riktas mot den centrala roll som läsningen i hemmet spelar. I den offentliga debatten kopplas nedgången i ungas läsintresse ofta till arbetet i skolan, men även den tid som föräldrar ägnar åt läsning tillsammans med sina barn har minskat. 

Här kan man fundera över två saker. Den första hur är det i familjer med etniska svenskar. Är tillvaron för komplicerat och krävande för att ägna tid åt läsande med barnen. Eller är det bekvämare att sätta en padda i barnens händer för att hinna med familjepusslet. Vilket låter jag andra ta ställning till. Alarmerande är det under alla omständigheter, eftersom språket ständigt måste tragglas i olika åldrar. Till saken hör att man aldrig blir färdig med att öva både läsandet och skrivandet oavsett ålder.

Det andra som man kan fundera över är minoritetssamhällets problem med det svenska språket. Michael Tengberg skriver:

De första årens högläsning för barnet är signifikanta. Genom högläsning får barnet öva sig att dela den vuxnes uppmärksamhet och utvecklar på det viset grund­läggande kapacitet att upptäcka sammanhang, dela någons känslo­mässiga engagemang och får själv pröva att sätta ord på händelser i en berättelse. Studier av barn som deltar i föräldrars högläsning visar att deras hjärnor är hyperaktiva och utvecklas inom en rad centrala områden för både kognitivt och emotionellt processande. Det är också väl belagt att föräldrars högläsning har långsiktiga effekter på barnens läsförmåga, deras skolresultat i allmänhet och deras välmående. 

Meningen med att föräldrars högläsning har långsiktiga effekter på barns läsförmåga och deras skolresultat och välmående är avgörande. Min egna erfarenhet kring de problem som finns i minoritetssamhället är den höga graden av icke svensktalande föräldrar. Många gånger är man kvar i hemlandets modersmål, hur ska dessa föräldrar ge sina barn det svenska språket genom högläsning. En annan försvårande omständighet är även de föräldrar som är analfabeter, hur ska de hjälpa sina barn. Eller barn som levt i flyktingläger utan skolgång när de kommer till Sverige i tonåren.

När diskussionerna förs om elever som går ut skolan utan behörighet till gymnasiet bottnar oftast i att de har svaga spårkunskaper i svenska. Uppgiften är stor hur vi ska lyckas få invandrade barn med på tåget kring det svenska språket. Oftast var det förr så att de som invandrat bodde tillsammans med etniskt svenska barn på samma gård. På gården blev det naturligt att prata svenska i lekarna. I dag är samhället mer indelat i diaspora där man umgås med sina gelikar. Då behövs inte svenska språket på samma sätt, än när man har etnisk svenskar runt omkring sig.

Hur vi än diskuterar frågan är det avgörande att svensk skola ger barnen svenska språket så tidigt som möjligt. Då genom högläsning, skrivande för hand och träning genom att traggla texter.

Media SvD