Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 29 december 2015

Andra bullar

Andra bullar gäller synen på huvudmän och skolor som inte uppfyller det nationella kraven och målen. Bara under december månad har Skolinspektionen gjort föreläggande om vite på tio stycken. Både huvudmän och enskilda skolor.
Bara i Göteborg har fyra skolor fått beslut om vite under december om de inte uppfyller kraven i besluten. Det är en oroande utveckling att huvudmän inte lyckas med sitt uppdrag. Allvarligast är Göteborg som framskymtar med en otydlig organisation av skolorna. Göteborg saknar en central politisk nämnd som sköter skolfrågorna. Det har man skjutit ut på stadsdelarna. Stadsdelarna verkar sedan ha högst olika syn på hur skolorna ska skötas. Denna konstruktion fanns i Stockholm en gång i världen med känt resultat. Därför centraliserade man skolorna till en central utbildningsförvaltning. Malmö har gått en liknande väg.

Den största bristen i hos de offentliga huvudmännen är hur man följer upp och analyserar skolors resultat enhetsmässigt. Framför allt saknas en diger kunskap om hur skolorna förhåller sig mot nationella mål. Om jag minns rätt är det hela 9 av 10 huvudmän som saknar ett eget systematiskt kvalitetsarbete (skollagen 4 kap 3 §). När jag själv hjälper huvudmän som hamnat i detta läget är det en kombination av okunskap och oförmåga att se strategiskt på de beslut man ska ta. Nämnd och styrelse saknar oftast ett strukturerat och dokumenterat sätt att planera, följa upp och utveckla förskolorna och skolor. Man har för lätt att se från ovan och trycka ned budgetar i skolan. Man har dessutom dålig koll på att de investeringar och resurser man sätter till ger avsedd effekt.

Därtill saknas en koppling mellan enheterna i förskolan och skolan och dess behov och de resurstilldelningssystem som finns. Skollagen sätter krav på att åtgärder (skollagen 4 kap 7 §) ska bygga på utbildningens behov utifrån enhetens verksamhet. Det är här Skolinspektionen skjuter in sina beslut på just bristen på uppföljning och analys. Det gäller både individresultat, processresultat och strukturfunktion.

Vi får hoppas det blir bättre under 2016 på vitesfronten mot huvudmän som inte uppfyller kraven i skollagen. För det vore intressant att se om de föreläggande om vite som görs faktiskt ramlar ut som faktiska betalningar. Än har det inte skett vad jag känner till.

För övrigt anser jag bristerna hos huvudmännen drabbar eleverna i slutändan. Man missköter det kompensatoriska uppdraget skolan har.

Media GP
Lärarnas Nyheter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar