Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 28 december 2015

Kostar på att tänka till

Kostar alltid till att tänka utanför invanda mönster och metoder. Gäller speciellt inom förskoleverksamhet i kommunal regi.
Ett lysande exempel från Malmö är med en fristående förskola vars ägarna ger sin syn på anställning och arbetsvillkor. På den förskolan har man satsat på bra grundbemanning, medarbetarna är med att fattar beslut för att få tid till planering och dokumentation, hälsovård, stresshantering, kommunikation, mm. De senare faktorerna innebär mindre sjuktal och därmed mindre kostnader för vikarier mm.

Fråga inställer sig om detta är möjligt i en politiskt styrd förskola? Offentliga förskolor på kommunal basis har lika stor möjlighet att organisera verksamheten på liknande sätt. Skolinspektionen har tolkat hur förskolechefernas ansvar ser ut utifrån skollagen. Där står bland annat:
I kommunala förskolor finns också möjlighet för en nämnd att delegera viss ytterligare beslutsrätt till förskolechefen. Det rör beslut i frågor om exempelvis anställningar, inköp, upphandlingar och mottagande i förskola.
Det innebär i praktiken att kommunen kan flytta ned ansvar och befogenheter till förskoleenheten. På detta vis förverkligas skollagens ansvarstilldelning där förskolechefen har ansvaret för den inre organisationen på enheten. Enligt Skolinspektionens tolkning är det:
Förskolechefen ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Förskolechefen har ansvar för att besluta om sin enhets inre organisation. Dessutom ansvarar förskolechefen för det systematiska kvalitetsarbetet, formerna för barns inflytande, föräldramedverkan samt kompetensutveckling för personalen. (skollagen 2 kap 9, 10 §§).
Om den politiska nämnden (huvudman) är framsynta skapas delegationsordningar på ett sätt att besluten om den dagliga verksamheten flyttas ut på enheterna. För det är där man vet hur vardagen bäst fungerar. Ska besluten filtreras genom förvaltningen med detaljstyrning blir det fel. Både rent verksamhetsmässigt som legalt.
Förskolans pedagogiska uppdrag styrs ytterst av läroplanen. Den ska tillämpas på varje enhet i en målstyrd kontext. Varje enhet har sina metoder och pedagogiker för att realisera utveckling och lärande. Då går det inte med centrala direktiv att styra vardagen. Därtill har inte tjänstemän på förvaltningen den kompetens som fordras för att ha synpunkter på den pedagogiska vardagen.

För övrigt anser jag att förskollärare och barnskötare är de viktigast resurserna för att skapa en förskola som fokuserar barnens utveckling. Barnen ska alltid stå i centrum.

Media Sydsvenskan
Källor:
Skollagen (2010:800)
Förskolechefens möjlighet att delegera och förskolans organisation,  Informationsblad Skolinspektionen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar