Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 28 juni 2017

Kommunala resursskolor är tillåtna enligt HFD

Skolinspektionen har förlorat striden om att förbjuda kommunala resursskolor. I en färsk dom slår Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fast att sådant hinder inte föreligger. Linköpings kommun som organiserat sådan får fortsätta med det efter överklagandet av Skolinspektionens beslut och Förvaltningsdomstolens dom.
HFD skriver i sin omfattande dom följande som summering:
Högsta förvaltningsdomstolen har ovan bedömt att skollagens bestämmelser inte hindrar att en kommun inrättar enheter inom grundskolan med inriktning mot elever i behov av särskilt stöd och att inte heller antagnings- och placeringsförfarandet kan anses stå i strid med lagens bestämmelser. Givet detta förhållande måste de elever som sökt sig till en resursskola anses ha såväl sin ordinarie skolplacering som sin ordinarie undervisningsgrupp i resursskolan. Av detta följer att det inte finns skäl att anse att placeringen av en elev i en resursskola står i strid med regelverket i 3 kap. skollagen eller kommer i konflikt med de rättssäkerhetsskäl som motiverar det regelverket.
Detta borde vara en starkt vägande skäl för att barn i behov skulle få möjligheten till att kommuner upprättar undervisningsgrupper i en resursskola utan att störa ordinarie upptagning. Ett är säkert att Skolinspektionen kan inte framgent slå ned på att det bara är fristående skolor som kan organiseras som resursskolor.

Källa:
Mål 3086-16 meddelat i Stockholm 28 juni 2017.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar