Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 6 oktober 2022

Slutbetygen vänder åter till före pandemin

Grundskoleeleverna som lämnar skolan 2022 på nivå före pandemin. Vårterminen 2022 hade endast 85 procent behörighet till gymnasiet. Totalt minskade andelen behöriga från 2021med 1,2 procentenheter. Dock ökar gränsen för de som inte klara skolan till 15 procent mot 13,8 procent 2021. För 2022 är det 18 000 som inte klarat gränsen. 

Våren 2022 var det hela 119 891 elever som gick ut grundskolan. Ser vi till könsfördelningen är det 58 207 pojkar, varav 42 993 födda i Sverige och 61 684 flickor, varav 45 352 födda i Sverige. Flickorna har en övervikt på 3 477 elever på totalen.

Tittar vi på elevernas familjebakgrund är det fortfarande så att föräldrarnas bakgrund spelar roll. 


Den intressanta notering som kan göras är att bland svenskfödda är andelen föräldrar något större för grupperna med lång eftergymnasial utbildning än förgymnasial eller gymnasieutbildning.


Glädjande är även att se procentfördelning per ämne. Historiskt är det Svenska som andraspråk (SVA) och Matematik (M) de ämnen som har störst andel betyg F. Fortfarande är SVA det ämnet som har störst andel F. Sedan förra året har SVA ökat andelen F, med 1 procentenheter till 29 procent. M har en ökning med 1 procentenhet skett till 10 procent betyg F. Tittar vi på andra änden av betygsskalan har några förändring gjorts för betyget A. Fortfarande är det engelska som ligger i topp med 23 procent, lika som 2021, följt av Idrott och hälsa på 20 procent, en minskning med 1 procentenhet, och tredjeplats delas i år mellan musik, bild och hem- och konsumentkunskap på 18 procent.

Tittar man på meritvärdens genomsnittligt ligger det på 221,2 poäng, en minskning med 2,7 meritpoäng från 2021. Tittar vi på hur det ser ut mellan pojkar och flickor är fortfarande flickor bättre meritvärdemässigt. För flickor var det 231,6 för 16 ämnen, en minskning med 3,8 meritpoäng sedan 2021, och 240,3 för 17 ämnen, en minskning med 4,1 meritpoäng sedan 2021. För pojkar ligger det på 211,4 för 16 ämnen, eller en minskning med 1,5 meritpoäng sedan 2021, och 218,8 för 17 ämnen, eller en minskning på 1,5 meritpoäng sedan 2021.

Smolken i bägaren är fortfarande att elever slutar skolan utan betyg i ett, fler eller samtliga ämnen enligt bilden ovan. Våren 2022 uppnådde 75,8 procent av flickorna och 72,5 procent av pojkarna godkända betyg i alla ämnen, att jämföra med 78,1 respektive 74,1 procent året innan. Det innebär att flickornas och pojkars andel godkända betyg har minskat jämfört med det föregående läsåret.

Fortsatt ligger skolans utmaning i framtiden att lyfta elever så att alla får betyg i samtliga ämnen. Därtill alla elever som har en invandrarbakgrund med kortare eller längre bakgrund i Sverige. Det som är oroande den ökning med 2 000 elever som går ur svensk grundskola utan behörighet till vidare studier.

Källa: Slutbetyg i grundskolan våren 2022, Skolverket, Dnr 2022:1314


 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar