Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 9 november 2022

Skolpengen och kommunen

Diskussionen har gått hög om skolpengen sedan den Åstrandska utredningen kom. Den ville, likt den förra regeringen, differentiera storleken på skolpengen eftersom man tyckte att kommunala skolor har ett större uppdrag än fristående skolor.

Nu har den stora utredningen om det statliga ansvaret för skolorna lagts fram för regeringen och skolministern (7/11 22). I sammanfattningen skriver utredningen följande:

Styrningen på huvudmannanivå utförs av både offentliga och enskilda huvudmän.

Kärnan i utbildningen är självklart undervisningen, men huvudmännens ansvar omfattar också många andra delar, bland annat elevhälsa, studie- och yrkesvägledning, skolbibliotek och lärverktyg, skolmåltider samt lokaler.

Kommunerna har utöver sitt huvudmannaskap för de kommunala skolorna och komvux ett grundläggande planerings- och finansieringsansvar för utbildningen. Detta ansvar följer av att kommunerna också är hemkommuner för de barn, unga och vuxna som bor i kommunen. I hemkommunsansvaret ingår bland annat att ansvara för att utbildning kommer till stånd, fördela resurser till utbildningen, bevaka skolplikten...........På samma sätt som för huvudmannauppgifterna finns det variationer och brister i kommuners hantering och organisering av dessa hemkommunsuppgifter. (s 28-29).

Med andra ord har både kommunala huvudmän och fristående huvudmän lika stort ansvar för själva utbildningen. Det innebär att kostnader är lika för båda formerna, enligt det som heter likabehandlingsprincipen. Däremot har kommunen till skillnad från fristående huvudmän ett hemkommunsansvar på grund av barns mantalsskrivning i kommunen. Det är denna skillnad som man tycker att den fristående skolan ska få mindre skolpeng för.

Tankevurpan som görs är att det här med hemkommunsansvaret är en myndighetsutövning och därmed inte kopplad till själva utbildningen. Skollagen definierar genomförandet av utbildningen som likvärdig oavsett utförare. Med andrar ord är kommunen både en myndighet och en utförare. Vilket gör att de kostnader kommunen har för sin myndighetsutövning inte kan belasta utbildningen.

Spännande att se hur skolans finansiering och styrning kommer att se ut när väl remisser och riksdagsmangling är färdig av regeringens förlag ligger på bordet.

Källa: Statens ansvar för skolan (SOU 2022:53)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar