Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 31 januari 2016

Blicka inåt

Blicka inåt eller skilj på yttre och inre faktorer som påverkar skolans resultat. Oftast konstateras att yttre faktorer påverkar skolan men glömmer att det i lika stor grad, om inte större, är de inre faktorerna som avgör skolans framgång.
Om vi försöker förklara orsakerna till att eleverna inte klar skolan är det två faktorer som avgör. Den yttre om individens förhållande och sociala förhållanden. Om detta har skolan små möjligheter att påverka. Däremot de inre förhållanden är just skolans möjlighet att på verka.

De inre faktorerna som påverkar elevresultatet är hur skolan, dess rektor och lärare, har förmåga att analysera den pedagogiska strukturen och undervisningen med dess pedagogiska metoder. Den pedagogiska strukturen är lika med strukturkvaliteten och undervisningen är processkvaliteten.

Hur ofta fokuseras återkoppling och utvärdering som grunden för framgång. Skolan är idag för mycket fokuserad på planering av undervisningen utan att veta vad som fungera eller inte för att nå kunskapsresultat. Frågan, Varför blev det så här när vi gjorde så där?, bör ständigt ställas. Därför måste lärare och rektorer våga start med att fundera över vad i undervisningen skapar förutsättningar för elevens lärande. Att våga ifrågasätt det sätt och de metoder som används för att nå kunskapsresultat. Det duger inte med att bara se de enskilda individernas resultat utan våga titta i vilken grad lyckas vi undervisa "rätt från mig" till "rätt för eleven".

Har skolan sådan strukturer som understöder undervisningen. Att varje förbättring sker utifrån de förutsättningar som varje enskild skola har. Här är det kollegiala lärandet avgörande. Har vi gemensamma bedömningsmetoder vi betygsbedömning? Har vi gemensamma arbetssätt och tillvägagångssätt i utvecklingssamtalen? Korresponderar dessa med läroplanens riktlinjer?

Samtidigt finns det mål för undervisningen som bygger på de nationell målen? Det har visat sig att det finns dåligt korrelation mellan skolans resultat och de nationella målen. Det är här vi får problem med likvärdigheten. Om vi inte har en skola som arbetar utifrån fastställda nationella mål har vi ingen likvärdighet. Det är inte likformighet som skolan behöver som det var under den regelstyrda eran. HUR du når resultaten beror på vad undervisningen vilar på. Vill skolan bli likvärdig behöver den upprätta och utveckla kvaliteten i verksamheten i syfte att förbättra elevernas resultat. Då måste lärarna vända blicken mot sitt sätt att arbete. Kanske pedagogiska promenader är en metod att gör det på. Andra att använda temperaturtagningar av verksamhet genom självvärdering genom t ex Indicator-metoden.

Vänd blicken inåt mot undervisningens arbetssätt och pedagogiska struktur för att skapa en framgångsrik skola som höjer kunskapsresultaten.

Källa:
Danielsson, Roger J & Hanselid, Hans-Olof (2013) - Det pedagogiska kretsloppet - från mål till resultat, Skoldialogen
Danielsson, Roger J & Söderlund, Jan (2012) - Från skollag till vardagsarbete - grundskolan, Skoldialogen
Körling, Anne-Marie (2014) - Undervisningen mellan oss, Lärarförlaget
Läroplanen Lgr11
Skollagen (2010:800)
Österberg, Jonas (2014) - Resultatanalys i skolan, Studentlitteratur
    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar