Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 10 maj 2019

Skolväsendets nya chef

Skolväsendets nya chef är Skolchefen sedan 1 januari 2019. En förpliktigande post som inte bara gäller offentliga skolor utan lika mycket fristående skolor. Uppdraget är omfattande enligt skollagen:
Skolchef 
8 a § Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten. Lag (2018:608). 
Skolverket skriver på sin hemsida att en skolchef ska omfatta alla skolformer från förskola till särskild utbildning för vuxna samt fritidshemmet. Alltså en gedigen skara. Speciellt intressant är att alla typer av driftsformer, i de fristående skolvärlden, drabbas. Från det lilla föräldrakooperativet till stora förskolekoncerner som Pysslingen. Så och fristående skolor från personalkooperativ till skolkoncerner som AcadeMedia.

Detta ställer extremt höga krav på huvudmännen. Vilka är lämpade att biträda huvudmannen med kunskaper om alla föreskrifter från regering, riksdag och myndigheter i form av lagar, förordningar och föreskrifter. Här gäller allt från regler i Regeringsformen till sekretessbestämmelser, GDPR, arbetsmiljö, arbetsrätt, diskrimineringslagen, m fl.

Omfattande är den kunskap en skolchef ska besitta. Det jag ser som ett problem är var finns dessa personer att tillgå. Själv har jag gått några utbildningar hos Skoljuristerna och noterar att det är en omfattande materia att ha kunskap om som kräver någon form av förvaltningsutbildning. Har dagens förvaltningschefer den kunskapen att de kan bli skolchef? Eller för den delen VD eller verksamhetschefer på fristående förskolor och skolor. För att inte tala om rektorer på föräldrakooperativen.

Tanken var nog god när förra regeringen gick till riksdagen för att få lagändringen. Men man missade att det, som för rektorer, krävs en skolchefsutbildning i förvaltningsrätt för att klara uppgiften. Här har Skolledarförbundet lyft just detta behov. Jag kan bara instämma i kravet. När kommer regeringen med en sådan lagändring och uppdrag till landets lärosäten att sköta utbildningen.

Källa
Skollagen (2010:800)  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar