Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

lördag 18 januari 2020

Trixande minister

Två jurister på samma bild. En är förra Barn- och elevombudet Lars Arrhenius och den andra utbildningsminister Anna Ekström. Den ena har gjort en utredning kring konfessionella skolor den andra har beställt den utifrån 73-punktsprogrammet. Den ena juristen har gjort en gedigen genomlysning av juridiken, den andra trixar med juridiken.

Med utredningen Nya regler för skolor med konfessionell inriktning kartläggs juridiken som styr. Här har utredaren gått igenom de klara begränsningar som finns i svensk grundlag, rådande lagstiftning som skollagen, Europakonventionen, EU-rätten och FN barnkonvention. Samtliga lagrum lägger stora restriktioner på det politiska livet. I en demokrati är det viktigt att ha klara rågångar mellan politik och rättstillämpning. Sverige har tidigare haft suddiga gränser mellan dem. Nu är det lite bättre, även om S har en förmåga att blanda korten som om de vore det parti de än gång var fast mindre än en fjärdedel av väljarkåren står bakom dem.

Det som jag tycker är viktigt och som bör ändras är förslag till bättre definitioner av begrepp i 1 kap 3 § mot existerande skollag. Speciellt när det gäller begreppen undervisning, utbildning och konfessionella inslag. Utredning förslår följande definition på undervisning:
undervisning definieras som processer som leds av lärare eller förskollärare enligt mål som anges i skollagen och andra författningar och som ska leda till utveckling och lärande genom att barn eller elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden. (s 34)
Utbildning definieras som:
utbildning ska definieras som verksamhet enligt skollagen och andra författningar som bedrivs av en huvudman och inom vilken barn eller elever erbjuds undervisning. (s 35)
Slutligen definierar utredning konfessionella inslag:
inslag som innehåller bekännande eller förkunnande delar som tillhör en viss religion. (s  35)
I följd av det definition av konfessionell inriktning:
verksamhet där det får förekomma konfessionella inslag som initieras och genomförs av huvudmannen. (s 35)
Vad utredaren lyckats med är att förtydliga de redan idag strikta reglerna kring konfessionella inslagen enligt skollagen. Där definieras att allt som sker inom timplanen för grundskolan ska vara icke-konfessionell. Eftersom redan idag en åtskillnad görs mellan begreppen undervisning och utbildning är det svårt att se hur ministern ska trixa sig ur gällande lagstiftning och hur många av JA-partierna kan trassla sig ur detta om de får opinionen emot sig.

Media SvD
Källa: Nya regler för skolor med konfessionell inriktning SOU 2019:64
Pluraword:
Sverige ett avvikande land
Barnkonventionen inte bäst för barn   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar