Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 11 februari 2022

Första majtal om skolan

 

Nu har S satt ned foten om skolpengen. På en pressträff presenterade regeringen en lagrådsremiss över att kommunerna ska få mer betalt än fristående skolor. Presentationen var tunn och kan mer betraktas som ett första maj-tal av statsministern. Förslaget måste genom Utbildningsutskottet i Riksdagen innan det kan bli verklighet. Där är sannolikheten stor att förslaget inte går igenom.

Det intressanta i diskussionen är den eviga kopplingen att det är de kommunala skolorna som har ett större uppdrag än de fristående. Nu är det inte precis så skollagen är skriven. I kapitel sju i skollagen, om skolplikt och rätten till utbildning, finns reglerna om skolplikt. I den är det två parter som ska se till att barn i grundskolan går sin utbildning. Den första är att vårdnadshavare ska se till att sitt barn fullföljer skolplikten (7 kap 20 §). Andra parten är barnets hemkommun som ska se till att skolpliktiga barn som inte går i dess grundskola på något annat sätt för utbildning (7 kap 21 §). Med andra ord rätten att välja en fristående skola på orden eller annan skola på annan ort.

Därtill stipulerar skollagen följande om skolplikten i 7 kap 22 §:

Kommunen ska se till att eleverna i dess grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång. Huvudmannen för specialskolan och huvudmannen för sameskolan ska se till att elever i utbildning under deras ledning fullgör sin skolgång.
När en skolpliktig elev börjar eller slutar vid en fristående skola eller utan giltig orsak är frånvarande i betydande utsträckning från obligatoriska inslag, ska huvudmannen snarast lämna uppgift om detta till hemkommunen.

Det är uppenbart denna skillnad man skjuter in sig på när man hävdar att kommunerna har högre kostnader än fristående skolor. Om man läser först meningen noga är det kommunen som har skyldighet att se till att dess elever uppföljer skolplikten i dess skolor om inget annat valts. Det är med andra ord kommunens utbildningsnämnd som avgör skolplaceringen, om man läser andra stycket i paragrafen är de fristående skolorna skyldighet att rapportera frånvaro till elevens hemkommun.

När man studerar frågan om vad som krävs av den kommunala skolan och fristående skolan är kraven lika på en behovsprövad undervisning baserad på de skolformsvisa läroplanerna. I grundskolan även dess timplan. Med andra ord finns ingen skillnad i skolpengen om man ska upprätthålla den nationella uppdragsplikten. Att kommunen har kostnader för sitt myndighetsutövande är en annan sak, som rimligen inte påverkar det nationella uppdraget att utbilda elever i grundskolan.

Källa:

Skollagen (2010:800)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar