Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 23 oktober 2013

Från skollag till vardagsarbete

Skolverket utbildningsuppdrag om skollagen är gjord. Resultatet visar sig skralt. Kunskapen om lagen och dess innehåll är bristfälligt både hos huvudmän och hos rektorer samt lärare. Man är inte medveten om att skollagen (2010:800) griper in i den dagliga undervisningen.

Det är inte bara att utbildningen (skolans verksamhet) som ska bygga på vetenskaplig grund och beprövade erfarenheter utan också sättet att utvärdera verksamheten. Lika mycket gäller det själva undervisningen. Blooms reviderade taxonomi följs inte fullt ut lika lite som Hatties forskarrön om vad som påverkar studieprestationen.

Sådant som återkoppling, analyser, utvärdering och skapande är eftersatt eller saknas. Lika mycket som den metakognitiva kunskapen.

För att få upp kunskapen kring de krav som ställs in i klassrummet skulle skolorna behöva utbildas bättre. Lika mycket som huvudmännen ska ha klart för sig att deras roll bara är att planera, följa upp och utveckla verksamheten utifrån de behov till förbättringar skolenheterna har.

Ett sätt att skaffa sig kunskapen om lagens krav på verksamheten är att läsa boken "Från skollag till vardagsarbete" utgiven av Skoldialogen.

Media LN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar