Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 12 februari 2015

Lilla vän du är en siffra i en kolumn

Värdegrundsuppföljningen hos huvudmän mäter bara attityder med siffror i en kolumn eller ett indextal. HUR upphetsande är det på en skala och vad leder det till för slutsatser. Attityder är det farligaste att mät och dra slutsatser kring. Attityden är oftast politiskt korrekt men bottna sällan i värderingar.


Utöver det noteras i Skolinspektionens kvalitetsgranskning följande:
Incidentrapportering av kränkningar görs oftast instrumentellt till huvudmannen. Ibland finns inga rutiner för rapportering till huvudmannen. Få huvudmän går steget vidare och gör kvalitativa undersökningar av värdegrundsfrågor utifrån de incidentanmälningar som gjorts under året
.
Ett skrämmande resultat. Huvudmannen följer inte ens skollagen trots att kapitel sex är tvingande. Huvudmännen har strikt ansvar för kräkningar. Skollagen 6 kap 7 § säger:
Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kräkningar.

Vän av ordning funderar över varför det saknas ett förebyggande arbete på området. Skollagen innehåller ju två av barnkonventionens artiklar i 1 kap 5 §. Huvudmannen borde i sammarbete med skolorna införa barnkonventionens 24 artiklar och utgå från dem i värdegrundsarbetet. Inte nog med det bör både huvudmän och skolan kartlägga omfattningen av olika kräkningstyper. Vet man hur kräkningarna ser ut och vilka mål man ska ha för att uppnå nolltoleransen. Det duger inte att som somliga kommuner gör att domstolsvägen svära sig fri från ansvaret. Huvudlöst beteende eftersom man inte kan avtal bort 6 kap i skollagen.

I boken "Från skollag till vardagsarbete" finns ett exempel på hur man kan göra en systematisk kartläggning av kräkningar. I sex steg kartlägger man förekomsten av kräkningstyper och dess omfattning. Detta är underlaget för att skapa mål för att förebygga kräkningar i den årlig plan (likabehandlingsplan). Därtill vilka arbetssätt ska man tillämpa och när utvärderingar ska ske löpande. Till detta sedan hur man dokumenterar, utöver incidentrapporter, och redovisar resultatet inför kommande läsår.

Hög tid att huvudmännen byter glasögon, kavlar upp ärmarna och ägnar sig åt förebyggande arbete när det gäller kräkningar och värdegrund i skolan.

Källor:
Kvalitetsgranskning rapport 2015:01 - Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus, Skolinspektionen.
Danielsson, Roger J och Söderlund, Jan (2012) - Från skollag till vardagsarbete - grundskolan, Skoldialogen. 


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar