Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 6 februari 2015

Ständigt denna förbättring

Kännetecknet för en lärande organisation hämtar jag från den fjortonde principen i The Toyota Way.
Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera (hansei) och ständigt förbättra (kaizen).
Skolans viktigaste uppdrag blir att få alla verksamma i skolan att se den som en organisation och inte en plats där enskilda lärare träffas och kör sin show. Den stängda klassrumsdörrens tid är förbi. Det som gäller för att sluta gapen i skolan är att etablera stabila arbetssätt över tiden. Där man har möjlighet att hitta verktyg för att ständigt förbättra undervisningen så kunskapsresultaten får en positiv trend. För att göra detta är det viktigt att fastställa grundorsaken i varje skola till ineffektivitet i utbildningen och vidta åtgärder.


Kravet på mer resurser är inte lösningen på skolans problem. Den skapar bara mer ineffektivitet. Ju mer lärare som trängs i ett gammalt sätt att organisera skolan på kommer bara innebär att effekten försvinner.


För att lyckas är det viktigt att varje skola har ett kollegialt lärande och att man skyddar kunskapsbasen. Därför är det A och O att utveckla rektorer, lärare och övrig personal för att få dem att stanna kvar i skolan. För att lyckas med detta är det viktigt att skolan skapar befordringssystem. Hur utökar man arbetsuppgifterna? Förstelärare är ett exempel på detta. Samtidigt är det viktigt att skolan hittar arenor för att lärare kan gå in och ur sitt yrke för att tillföra nya kompetenser. Kairo Future nämner fem sådan lärare:
  1. Ämnestränaren
  2. Ämnesledaren
  3. Superinsperatören
  4. Mentorn
  5. Metodutvecklaren
Det finns ett japanskt uttryck hansei som sammanfattar reflektion vid avstämningspunkter. Här måste skolan hitta nya former för arbetslagen att reflektera över den löpande undervisningen. Hur görs analyserna och värderingen av den löpande undervisningen under terminerna. Hur avslutas ett läsår för att bringa alla brister i dagen. För det gäller att inte göra om samma misstag när det nya läsåret startar i augusti.


Men det kanske viktigaste skolan har framför sig är gemensamma arbetssätt. Skapa ett dokumenterat sätt att arbete efter. På vilket sätt kan undervisningens delar planera-undervisa-utvärdera-förbättra få standardisering av de bästa arbetssätten än att ständigt uppfinna hjulet varje nytt läsår och med ny arbetslagsledare eller rektor.


Om detta tankesätt får slå rot i skolan kommer kulturen vara en lärandekultur på många plan. Dags att ständigt förbättra sig i vardagen. Att använda sköldpaddan (Skalman) istället för harens (Lilla Skutt) i vardagen för att få en jämn arbetsbelastning.


Källor:
Liker, Jeffrey K. (2009) - The Toyota Way, Liber.
Föredrag på Skolkvalitetsdagen 27 sept 2013: Thomas Fürth Kairos Future, Lärandet för framtiden.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar