Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 2 juni 2015

Evidensbaserad undervisning

Är det möjligt med evidensbaserad undervisning? Frågan blir relevant i ljuset av några forskares debattinlägg kring evidensbaserade politiska beslut. Det här med social ingenjörskonst framför politiska ideologier och samhällsbilder. Låt mig säga att evidens är viktigt om man ska försöka bevisa ett orsakssamband. Men att ge sig ut i tassemarkerna att försöka sig på att evidensbasera demokrati är en farlig väg. Den skapar bara sådant som vi för länge sedan borde veta när det hamnar i händerna på diktaturer eller sekter.

Däremot kan man fundera om evidensbaserad medicin inom vården är överförbara på andra discipliner som t ex pedagogiken. Skollagens 1 kap 5 § säger att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Med detta följer frågan vad är vetenskaplig grund?

En definition på evidens som grund för vetenskapligheten är:Evidens är vetenskapliga belägg som tjänar till att antingen stödja eller gå emot en vetenskaplig teori eller hypotes. Sådan evidens förväntas vara empirisk och lämpligt dokumenterad i enlighet med de vetenskapliga metoder som gäller i respektive kunskapsfält. Normerna för evidens kan variera beroende på vetenskapsområde, speciellt mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap. Belägg är vad som krävs för att infria en så kallad bevisbörda. (Wikipedia)
Tar vi denna tanke vidare kan följande tankar finnas kring detta med evidens. Om du ska bygga ett kvalitetsregister för skolan är det viktigt att vara överens om vad som ska mätas. Problemet i skolans värld är vad som ska mätas. Här är man inte överens. Problemet är att det dessutom inte finns någon neutral kontrollgrupp i skolan att mäta emot som t ex inom medicinen. Där har man tydliga sjukdomar med patienter man kan föra ett register över och kontrollera mot gruppen "friska" individer. På det viset hittar man förklaringsmetoder och effektiviteten i behandlingsmetoder.

Det närmaste evidensbaserade kvalitetsregister i skolan är nog allt John Hatties metaanalyser i Visible Learning. Där listas de påverkansfaktorer som finns på studieprestationer. Så den stora utmaningen för skolkommissionen är att inte bara fundera på skolsystemets utformning utan lika mycket på om det behövs ett opolitiskt kvalitetsregister.

Kvalitetsregistret behöver både innehålla sådant Hattie mätt som vad finns det för effektiva pedagogiska strukturer som går att mäta och jämföra emot hur väl skolan levererar undervisning. En svår och kanske oöverstiglig önskan. Om det inte är möjligt att skapa en evidensbaserad undervisning är det nog bästa att skollagen ändras i sin lydelse. Eftersom vetenskap är ett skiftande kunskapsfält finns det ingen entydighet. Därför bör ordet vetenskaplig grund slopas i skollagen. Då är det bättre att låta skolan var den medborgarskola där barn socialiseras in och får lära sig basfärdigheterna utan politiska pekpinnar för att klara det framtida samhället.

Media DN1, DN2, SvD
Källor:
Skollagen (2010:800)
Wikipedia     
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar