Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 10 juni 2015

Tre herrar att tjäna


Att vara förskolechef och rektor är ingen lätt uppgift. Inte nog med att man ska hålla budgeten man ska också vara en förebild för barn och elever, tillfredsställa personalen och leverera till huvudmannen. Mitt upp i allt detta ska hen vara pedagogisk ledare för verksamheten. Var finns dessa under till människor?

Förskolechefer och rektorer har fått en friare tillvaro med Skollagen (2010:800). Detta innebär att förskolechefer och rektorer inte bara är kommunala tjänstemän som ska administrera en verksamhet utan sätter krav på deras ledarskap. Med ledarskapet följer en bestämmande ställning i den verksamhet man är satt att leda. Samtidigt som man ska tjäna tre herrar – föräldrar och barn, elever, personalen och huvudmännen.

I förskolechefens och rektors uppdrag ingår det pedagogiska ledarskapet (2 kap 9 §). En kvalitetsgranskning från Skolinspektionen visar att var tredje rektor på en grundskola och var femte rektor på en gymnasieskola har otillräckliga kunskaper för att vara pedagogisk ledare.

Vad menas med att vara en pedagogisk ledare? Svaret är inte enkelt. Professor Gunnar Berg delar in rektorns roll i två delar. Den resultatansvarige (förvaltning/administration) ledaren och rollen som verksamhetsansvarig (pedagogisk) ledare. Om denna uppdelning görs innebär det att förskolechefens och rektors roll bara är inåtvänd. Innebär en borttappad dimension som ledare – rollen mot barn, elever och föräldrar.

För ledarskapet har tre vikta herrar att tjäna:
1.      Nöjda kunder - i förskolan och skolans fall föräldrar, elever och barn
2.      Nöjda medarbetare - i förskolan och skolans fall förskollärare, lärare och övrig personal
3.      Nöjda ägare - i förskolans och skolans fall offentliga som enskilda huvudmän.
Utöver att tillfredsställa resultatansvaret mot huvudmännen, staten och att pedagogiskt leda verksamheten finns i praktiken en dimension som oftast glöms bort. Barn, elever och föräldrar är ju de som gör att förskolan och skolan kan bedriva en undervisning. Utan dem finns ingen förskola eller skola. Det är ingen lite rollen som krävs av de som beträder befattningen förskolechef och rektor.

Första uppgiften innebär att ledaren måste ha tre förhållningssätt för att hålla barn och eleverna nöjda:
·         Kundorientering av verksamheten - eleven i centrum för skolan och barnet för förskolan
·         Kontinuerliga förbättringar - överlevnaden i "skolmarknaden" för att få elever och barn
·         Snabba reaktioner - att se till att ligga steget före.

Andra uppgiften innebär att ledarna måste ha tre förhållningssätt för att förskolan och skolan kan skapa kunskap:
·         Allas delaktighet - arbetslagen inte bara en organisatorisk enhet utan tilldelat ansvar och befogenhet till grupp och individ.
·         Kompetens - livslångt lärandet även hos förskollärare, lärare och övrig personal. Kunskap är färskvara.
·         Förmåga att lära av andra – att ta till sig det som andra gjort och bannlysa NIH (Not Invented Here).  Hemmablindhet är farligt.

Tredje uppgiften innebär att ledaren måste ha fem förutsättningar för att uppfylla nationella mål i förskolan och skolan: faktabaserade beslut, en undervisning eller pedagogisk struktur som är byggd på ett flöde av händelser,i undervisningen, förebyggande åtgärder, samverkan och långsiktighet.

Som synes är det inte bara att få titeln förskolechef eller rektor och ett ramverk med statliga styrdokument för att ratta en förskola eller skola. Det behövs förskolechefer och rektorer som är besjälade att leda verksamhet och undervisningen.
Roger J Danielsson

Omarbetad artikel från e-tidningen Skolindicatorn 1.11

Källor:
Skollagen SFS 2010:800
Berg, Gunnar, 2011, Rektor som pedagogisk ledare – vad innebär det? Nättidningen Skola och samhälle.
Danielsson, Roger J, 1995, Tjänstekvalitetens hörnstenar, Studentlitteratur

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar