Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 27 mars 2016

Ordning ska det va, jaha..

Ordning ska det va, jaha...annars. Isak Skoglund går idag i en krönika i GP ut om det här med stök i klassrummet och lärarnas rädsla för att säga ifrån. Han skriver:

För att skapa en trygg arbetsmiljö i skolan krävs det att lärarkåren får ett tydligt stöd och mandat från både skolledning och föräldrar i sitt arbete att upprätthålla ordningen. 
På något märkligt sätt verkar det var dålig kunskap om vilket mandat lärarna har att skapa ordning och reda i klassrummet under undervisningen. Skollagen (2010:800) är tydlig i 5 kapitlet. När det gäller Isak Skoglunds exempel i krönikan om störande elev har läraren följande lagliga rätt:
Utvisning ur undervisningslokalen
7 § I grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får en lärare visa ut en elev från undervisningslokalen för högst återstoden av ett undervisningspass, om 
1. eleven stör undervisningen eller på annat sätt uppträder olämpligt, och
          2. eleven inte har ändrat sitt uppförande efter uppmaning från läraren.
I paragrafen, som delvis motsvarar 6 kap. 9 § grundskoleförordningen(1994:1194), 7 kap. 10 § specialskoleförordningen (1995:401), 6 kap. 21 § gymnasieförordningen (1992:394) och 6 kap. 4 § förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan, regleras möjligheten att i de angivna skolformerna visa ut elever från undervisningslokalen resterande tid av ett undervisningspass. Utvisning får ske om eleven gör sig skyldig till en förseelse eller på annat sätt uppträder olämpligt och fortsätter med detta trots uppmaning att ändra beteendet. Det kan röra sig om att eleven uppträder stökigt och stör undervisningen eller vägrar att överlämna ett föremål som läraren enligt 22 § har rätt att omhänderta. Om eleven inte ändrar sitt beteende får eleven visas ut från undervisningslokalen. Bestämmelsen tar alltså sikte på de fall där undervisningen sker i ett klassrum eller liknande utrymme inomhus. Lagrådet har ifrågasatt hur paragrafen ska tillämpas vid undervisning på andra ställen. Vid undervisning på annat ställe, t.ex. utomhus, får situationen enligt regeringens mening lösas med stöd av de allmänna befogenheterna i 6 §. Det bör här erinras om att ansvaret för tillsynen av eleven under utvisningen enligt den allmänna tillsynsplikten fortfarande åligger skolan. Det medför att läraren måste se till att någon i skolpersonalen utövar viss uppsikt över eleven under den tid eleven är utvisad.
Skolans lärare har befogenheter som inte verkar tillämpas. Om det beror på bristande kunskap eller rädsla att inte sätta gränser för att skolledningarna är rädda att tappa intäkter om elev försvinner från skolan eller inte kan man fundera över.

Något sjukt är det. Som jag tolkar lagen och dess förarbetet har lärarna långt gående lagliga möjligheter att utvisa elev. Notera bara att skolan har en allmän tillsynsplikt vilket innebär att annan i skolpersonalen ska utöva viss uppsikt över eleven under tiden eleven är utvisad.


Därtill kan man lägga att det exempel som Isak Skoglund relaterar till har ett rekvisit till. Det här med trakasserier mot annan religiös uppfattning. Antisemitism är diskriminerande av annan religionsuppfattning och folkslag, i detta fall judar och bör hamna under diskrimineringslagens paragrafer.

En rädd lärarkår är förödande för svensk skola. Här har skolledningar och huvudmän ett ansvar att stödja lärarna i sin vardag. Samtidigt som lärarna behöver kunskap om sina rättigheter när det tokar till sig. Utöver det måste det finnas ett ledarskap både i skolan och klassrummet.

Däremot har lärarna ingen uppfostrande roll av elever. Det är föräldrarnas uppgift att fostra sina barn till empatiska och ansvarstagande individer. Däremot har skolan fostrans rollen av elever att bli demokratiska medborgare. 

För övrigt låt oss slippa rädda lärare. Det skapar inga varaktiga kunskapsresultat.

Media GP 

För att skapa en trygg arbetsmiljö i skolan krävs det att lärarkåren får ett tydligt stöd och mandat från både skolledning och föräldrar i sitt arbete att upprätthålla ordningen. - See more at: http://www.gp.se/nyheter/ledare/ledarkronika/1.3039000-isak-skogstad-alla-forlorar-pa-radda-larare#sthash.dmy8IqvR.dpuf

2 kommentarer:

 1. Nils Westberg : Skolan är mycket viktig i det förebyggande arbetet, precis som Tage Erlander ansåg när han 1962 lade grunden för en gemensam medborgarskola för all och som även moderaterna ställde upp på 1980. Tyvärr anslöt sig inte den nya skolministern Bengt Göransson till denna uppfattning hösten 1982 .


  Bengt Blomberg : Tack för din a uppriktiga och konstruktiva kritik. Begt Göransson har av vad jag uppfattat här på FB, ångrat sina försök till en bättre skola. Nu kör vi igång på riktigt tar lärdom av de gamla politiska ideal som inte höll. Nu har vi chansen att göra om och göra rätt Nils! Bliv medlem i S och så hjälps vi åt att göra en skolpolitik som håller. Jag pratade just med en lite gupp som sålde egenhändigt bakade kakor, till en skolresa, utanför en blomsteraffär och jag tog upp förutom att jag köpte kakor att. Skolan borde ha mera av föreningsteknik först på lek senare mer på allvar så att alla barnen blir engagerade under hela skoltiden med föreningar , styrelse med stadgar och ordningsfåga under mötena....En hörnsten i spegeln av:"Det bättre samhället"

  SvaraRadera
  Svar
  1. Medborgarskola, enhetskola kärt bara har många namn. Idag heter den lika väl som 1962 grundskola.

   Visst kan man vara medlem i S men de enskilt har inte den makten de hade förr om att skapa en skolpolitik på egna villkor.

   Sedan det här med föreningsteknik, det är möjligen en del i den demokratiska fostran i Lgr11 2.1 Normer och värden. Så allt bottnar i hur väl skolan uppfyller sina två uppdrag att ge eleverna kunskaper och göra dem till demokratiska medborgare. Skolans primära nyttigheter.

   Radera