Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 3 juli 2020

Friande dom för lärare i HD, med knapp majoritet

Så har det äntligen hänt, efter tre år kom Högsta domstolens dom i det uppmärksammade målet om läraren som lyfte elev med funktionsvariation i Lidköping från en soffa i en korridor. Domen friar läraren från sitt handlande utifrån tillsynsplikten i 5 kap. 6 § skollagen genom att det varit snabbt och milt. Vilket innebär att kränkning inte förekommit enligt 6 kap. 9 § i skollagen och därmed inte skadeståndsplikt för Lidköpings kommun baserat på 6 kap. 12 § skollagen.

Domen är intressant när det gäller motiveringarna till domslutet. Hur lång får lärare gå i sitt tillsynsplikt när det gäller fysiskt ingripande. I domen fastslås att det fysiskt ingripande först får genomföras efter att andra sätt, som  t ex tillsägelse, inte hjälpt. Dock ska detta fysiska ingripande vara proportionerligt innebärande att en mindre ordningsstörning endast i undantagsfall bör föranleda lindrig fysiskt ingrepp och ske under så kort tid som möjligt.

Med andra ord, det är inte fritt fram för fysiskt ingrepp som är bestraffande eller disciplinerande. HD för ett resonemang kring vad skollagen anser kring kränkning vid agerande från en lärares sida. Varken lagtexten eller förarbetet ger ingen närmare ledning i frågan. Däremot säger HD:
I praxis har emellertid klargjorts att ett fysiskt ingripande av en lärare som inte ligger inom ramen för tillsynsplikten, och som därför är otillåten, som utgångspunkt är en kränkande behandling i skollagens mening. (Pkt 22, sid 7)

Två justitieråd av fem är skiljaktiga. Med andra ord är inte domen enhällig i alla motiveringar. Ett justitieråd framför skäl att i det aktuella fallet finns skäl att anse det är starkare skäl för kränkning eftersom eleven var äldre, i början av tonåren, och att åtgärden vidtogs inför andra elever.

Det andra justitierådet anser att handlandet i detta fall inte var akut ordningsstörning som kräver omedelbar lösning. Dessutom framförs synpunkten att omständigheterna inte har varit sådana att det ska anses som ringa och därmed borde Lidköpings kommun betala ett skadestånd till eleven på 5 000 kr.

Domen bör medfölja att ordningsregler och förhållningssätt ses över när det gäller tillsynsplikten på skolor för lärare. Ett arbete som behöver göras med utbildningsinsatser från huvudmännen.

Källa:
Dom mål T 4238-19, 2020-07-03, Högsta domstolen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar