Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 4 september 2020

Den hemliga skolan

Skolan har blivit hemlig till viss del sedan Skolverket anpassat sin statistik efter domen i Kammarrätten efter SCBs ändrat sin säkerhetspolicy. Diskussionens vågor har gått högt sedan Skolverket meddelat att man inte kommer att redovisa på detaljnivå skolstatistik. Med viss förundran har jag läst följande i DN ledare (4/9 20) följande:

Det är orimligt att skolor klassas som företag med affärshemligheter snarare än som en del av välfärdens kärna där allmänheten har självklar rätt till insyn.

Vidare är det ingenting konstigt att verksamheter som helt finansieras med skattepengar, och som omfattar både myndighetsutövning (betygsättning) och tvång (skolplikt), går under andra regler än företag som verkar på den privata marknaden. Inte minst eftersom en utbildning är omöjlig att reklamera. Ett förlorat skolår är borta för alltid och för elevernas skull måste skolor kunna granskas ordentligt.

För det första vad är affärshemligheter i ett företag. I ett tjänstföretag kan det var en unik metod eller ett varumärket på en modell. Däremot är inte löpande nyckeltal särdeles affärshemliga, om skulle man aldrig kunna göra benchmarking mellan olika verksamheter. Det är det som skolstatistik handlar om. Det ska alltid finnas möjligheter till jämförelse mellan skolor på lokal, regional och riksnivå. Ser man till ekonomisk redovisning är den alltid officiell när det gäller aktiebolag. Den kan studeras genom publicerade årsredovisningar som börsbolag måste lämna eller via Bolagsverket för övriga aktiebolag.

Problemet uppstår när andra bolagsformer används som stiftelser, ekonomiska föreningar eller handelsbolag. Här finns generellt inga krav på publik ekonomisk redovisning. Möjligen kan intresserad person se om det finns möjlighet att få ut denna typ av redovisning från Skolinspektionen. Varje fristående skola har nämligen plikt att redovisa sin årsredovisning dit. När handlingar kommit till myndigheten omfattas de av offentlighetsprincipen. Offentlig blir en handling om den är allmän handling och inte innehåller sekretessbelagda uppgifter.

För det andra passus i den ovan relaterade ledaren om skolplikt behöver belysas närmare. En elevs skolplikt styr utifrån Skollagen (2010:800) 7 kap. I dess 22 § redogörs för att det är elevens hemkommun som ansvarar för elevens skolgång. När elev på en fristående skolas är frånvarande ska huvudmannen för den fristående skolan snarast lämna uppgift om detta till hemkommunen. Det är alltså inte den fristående skolan som bevakar skolplikten utan förvaltningen i hemkommunens skolpliktsbevakning som sköter detta. Det är endast de som kan ställa ut vitesföreläggande till vårdnadshavare om barnet inte går i skolan av en eller annan anledning. Dessutom är det så att elevpengen inte följer eleven fritt till en skolan utan nämnden i kommunen skolplacerar eleven innan den fristående skolan får elevpengen eller en skolenhet i kommunala skolan.

Regelverket kring skolan är omfattande och lätt att trampa fel i. Det man bör komma ihåg är att skollagen är en rättighetslag för barn att få utbildning byggd på de mänskliga rättigheterna. Därtill är det en speciallag som tar över allmänna lagar som kommunallagen och aktiebolagslagen.

Media DN    

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar