Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 5 mars 2015

I fädrens spår för en stagnerande framtid


I fädrens spår för en stagnerande framtid. Så har regeringen Löfven lagt sitt utredningsdirektiv om vinster i välfärden som sammanfattas:
En särskild utredare ska utreda förutsättningarna för och föreslå hur den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster bör regleras. Syftet med utredningen är att säkerställa dels att offentliga medel används till just den verksamhet de är avsedda för och på ett sådant sätt att de kommer brukarna tillgodo, dels att eventuella överskott som huvudregel ska återföras till den verksamhet där de uppstått. Utredningen ska föreslå hur offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster kan utformas så att den säkrar likvärdighet, kvalitet, samhällsekonomisk effektivitet, behovsstyrning och öppenhet. De nya reglerna ska omfatta verksamhet inom skolväsendet och äldreomsorgen samt sådan hälso- och sjukvård som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Vidare ska hem för vård och boende (HVB) och all verksamhet inom socialtjänsten som bedrivs i privat regi omfattas, även sådan verksamhet som en kommun eller ett landsting genom avtal har lämnat över till en enskild aktör att utföra, liksom all verksamhet som är kopplad till insatser enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vad gäller personlig assistans som bedrivs i privat regi inkluderas sådan assistans som bedrivs med stöd av assistansersättning. De regler som tas fram ska beakta den enskilda brukarens behov, självbestämmande och rättigheter.
Mycket kan sägas om detta. Ett genusperspektiv har utredningen inte. Den slår rakt in på de yrken som domineras av kvinnor. Medan gubbarna och LO fortsatt får skära guld med täljknivar i välfärden.

Samtidigt lyser en massiv inkompetens igenom i det politiska livet. Är kommuner bättre på att styra omsorgen. Nej, är svaret. För lyckas en kommunal omsorg vara lika bra som en privat får den inte behålla överskottet i verksamheten för framtida investeringar. Den strippas av kommunen för att täcka räntekostnader och en ofantlig ineffektiv överbyggnad. Samma fenomen finns i de kommunala bolagen. Överskott får inte stanna kvar för investering i framtiden. 

Hela direktivet skulle passa bäst i cylinderarkivet. Den bäddar för diskriminering av kvinnor. Den premierar politruker och dess oförmåga att driva verksamhet.      

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar