Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 3 mars 2015

Moralpanik i Borås

Vilket samhälle vill vi ha när vi låter politruker besluta om saker som ligger långt utanför deras mandat. I Borås har stadsdelsnämnden beslutat att förskollärarstudenter inte får vara med vid blöjbyte och toalettbesök. Detta trots att det finns avtal mellan lärosätena och kommunerna i samband med praktiken. Studerar man fråga kan man undra hur beslut tas. Borås har en modell med stadsdelar med politiker och förvaltning på tre skilda stadsdelar. Hur effektivt är det? Och framför allt hur rimmar detta med lagstiftningen?

Skollagen (2010:800) föreskrivs att det sak finnas en nämnd som tillika är huvudman för skolan. Huvudmannen har totalansvaret för utbildningen = verksamheten. Däremot är den löpande driften och undervisningen något som ligger på rektorer och förskolechefer enligt 2 kapitlet:

10 § Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller andra författningar.

Då känns det ytterst tveksamt att både kommunchefen och stadsdelschefen går ut med beslut i detta fall. Är det kommunfullmäktige som beslutat eller är det stadsdelsnämnden? Det är den politiska nivån i kommunen som är huvudmän inte förvaltningen. Utöver detta reglerar skollagen inte förvaltningens högsta tjänstemän. Värt att notera är även att skollagen är en speciallag som tar över allmänna lagar som kommunallagen. Så här har uppenbart Borås oskickligt hanterat sitt uppdrag som styrs av skollagen och inget annat.

Går vi över till moralbegreppet styrs den hur man handlar utifrån etiska normer. Här finns ett omfång av olika etiska normer. Den grundläggande är regeletiken. Regeletik kan kännas igen på "10 Guds bud", spelregler för idrottsklubbar och föreningar, stagar för föreningar och lagar. Så skollagen tillhör regeletiken. Utöver detta finns situtationsetiken = "vad du vill att andra ska göra mot dig ska du göra mot dem". Den tredje är nyttoetiken = lycka. Tillspetsat: "Är en helfull gubbe lyckligare än en halvfull?". När man tolkar Borås handlande är det en moralpanik utifrån nyttoetiken. Bättre att vi känner oss dådkraftiga och beslutar långt utanför regleretiken för att slippa kritik från det omgivande samhället. Då har man gått långt utanför sitt professionella uppdrag när man låter sig styras att opinioner i driftsfrågor. Det blir lite som att pinka i byxorna. Varmt å skönt direkt, men med tiden obehagligt och stinkande.

Som beslutsfattare måste man hålla huvudet kallt och fatta beslut efter de regler som gäller. Speciellt i förskolan och skolan som man har uppdrag från staten att genomföra. Inget hittepå på lokal nivå.

Blogg: Tysta tankar 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar