Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 3 augusti 2015

Biologi eller socialföreteelse

Det här med genus har kommit på tapeten. Ett ämne som det finns mycket att säga om. Genus är enligt ordboken:
en språklig indelningskategori som i de flesta språk ursprungligen bygger på kön hos företeelser som betecknas med substantiv.
På sista tiden har Göteborgs Posten blivit trendsättare i åsiktskorridoren. De har lyckats på kort tid ta över tolkningsföreträdet på den borgerliga sidan och ger vänstern en match i tolkningarna. Dit hör begreppet genus.
Genus är både ett begrepp byggt biologism som social konstruktion. Kön har blivit mindre förhärskande i debatten ur ett könsperspektiv eller att saker ska var könsneutrala. Även om det förekommer här och där. Speciellt vissa tolkningar av begreppet på vissa förskolor. Merparten av genusvetenskapen i Sverige bygger på likhetsfeminismen. Alltså en social konstruktion. Genusvetenskapen har skiftat allt eftersom feminismen har skiftat. Allt från kvinnors rösträtt till könsmaktsordning.

Jag ska inte gå in på definitioner och synsätt kring genus. Utan snarare ta upp några synvinklar som dyker upp hos vissa debattörer inom förskolan när ämnet kommer på tal. På en artikel från GP om "Stormakt byggd på självhat" kom det här med elitens syn på genus. Marika Formgren skrev följande:
försöker eliten fostra svenskarna till rätt värdegrund, och missar ännu grövre än när kunskap ses som ett hinder i stället för en förutsättning för kreativitet.Värderingar kan nämligen inte frambesvärjas av genuspedagoger,
En av reaktionerna blev i tråden på Facebookgruppen blev följande:
Vet hon överhuvudtaget någonting om läroplaner, likabehandling, genus, etc, etc? Hela artikeln bygger på hennes egna åsikter och hennes samhällssyn, vad har den i detta forum att göra?
Kan så vara. Problemet är att denna syn avslöjar en hel del om kommentatorns okunskap om styrdokumenten i skolväsendet. Går man till skollagen (2010:800) finns inte begreppet genus alls i lagtexten eller i förarbetet till lagen. Däremot finns ett kapitel i skollagen som handlar om kränkningar. I det kapitlet pekas även diskriminering ut med hänvisning till Diskrimineringslagen.

Går vi till läroplanen för förskolan Lpfö 98/10 finns ordet inte heller explicit med. Däremot pratar läroplanen i första kapitlet om förståelse och medmänsklighet:
Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt.(sidan 4)
Under avsnittet saklighet och allsidighet:
Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller.(sidan 5)
Det viktiga i fostran av barn är inte vilken samhällssyn som är den rätta ur ett ideologiskt eller en politisk synvinkel. Det viktiga är att all samhällsutveckling bygger på vilken relation det ska finnas mellan staten och individen. Som jag tolkar lagar och förordningar bygger de på att i demokratisk form ta sig ann lärande, fostran och normbildning. Det innebär att en stegvis normförändring måste ske. Det kan inte vara som i forma diktaturstater, som DDR, att makteliten bestämde vad medborgarna skulle tycka.  Lite den känslan fås när man ser till "etablerade" synsätt inom en samhällsinstitution som förskolan.

Media GP1, GP2, SvD

Blogg http://www.idagora.se/blogg/goteborgsposten-satter-agendan/      
Källor:
Svensk Ordbok
Skollagen (2010:800)
Läroplan för förskolan Lpfö 98, Reviderad 2010.
Wikipedia - Genusvetenskap
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar