Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 29 juni 2016

Hög tid för utveckling av utbildningen i skolan

Skolinspektionen slår fast att glaset är halvfullt när det gäller huvudmännens styrning och utveckling av skolan. Om det har jag skrivit i tidigare inlägg, se länk nedan.
Huvudmannen för skolan får symboliseras med kommunfullmäktige i Eskilstuna, bilden ovan. Om det är någon som förirrat sig i vem som är huvudman i skolan se bilden nedan.
Förvaltningen är alltså något som inte finns lagreglerat idag. De är bara en serviceinrättning åt huvudmannen. Då blir det intressant att notera följande ur Skolinspektionens årsrapport:
Fyra av tio huvudmän bedömdes ha någon form av brist inom detta område. Hos tre av tio huvudmän konstaterades brister när det gäller att följa upp skolornas resultat, ytterligare huvudmän hade brister i nästa steg istället, där resultaten ska analyseras och beslut om utvecklingsåtgärder fattas. Nära fyra av tio av de inspekterade huvudmännen brister när det gäller att besluta om relevanta utvecklingsåtgärder. (s 20)
Med andra ord saknar kommunfullmäktige och nämnder rätt verktyg och kunskaper för att driva en effektfull resurstilldelning utifrån faktiska behov ner på enhetsnivån (skolan). Årsrapporten från Skolinspektionen slår även fast att:
En viktig faktor för att huvudmannens resultatuppföljning ska vara till nytta för verksamheten är att uppföljningen görs mot relevanta mål. Nationella mål och riktlinjer ska vara utgångspunkten. Skolinspektionens har sett att många huvudmän behöver utveckla sin kunskap om innehållet i skolans styrdokument för att kunna göra riktiga bedömningar av verksamheternas resultat, behov och förutsättningar. Nationella mål och riktlinjer kommer ibland i skymundan bakom mål och visioner som är huvudmannens egna. Det är också vanligt att olika nivåer inom huvudmannens verksamhet skapar egna mål på grund av otydlig styrning. (s20)
Med andra ord saknas hos de inspekterade huvudmännen och skolorna fungerande kunskap för hur skolan ska utvecklas och styras. Skoldialogen har tagit fram en serie handböcker för just detta ändamål.
Med Skolinspektionens slutsats är det hög tid att faktiskt ta till sig kunskap om hur man gör. Inte bara förlita sig till att kunskapen finns in house. Vad skolan mår bäst av är att få en resurstilldelning dit de behövs och ingen annanstans. Ta hjälp av vetenskapliga metoder och beprövade erfarenheter om HUR och VARFÖR man skapar bra kunskapsresultat och resultat av värdegrundsarbetet.

Källa:
Ökad fokus på skolor med stora utmaningar - Skolinspektionens erfarenheter och resultat 2015

Pluraword: Halvfullt glas
Skoldialogens hemsida: Böcker


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar