Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 20 mars 2012

Regelstyrningens lov sjungs

Verkar finnas en farsot som sprids i den allmänna skoldebatten bland forskare och myndighetspersoner. Regleringsens lov sjunga allt oftare. Samtidigt som man undrar över hur kunskapen om de nya styrförutsättningarna är sedan trekvarts år tillbaka i skolväsendet.

Några forskare debatterar att införa skolplikt för sexåringar. Kan så vara, men de verkar dåligt pålästa om att vi har en skollag som reglerar förskoleklassen. Även de måste följa de läroplaner som gäller för grundskolan.

Om det saknas uppgifter på barns utveckling beror det på att i förskolan är det inte tillåtet att mäta barns lärande utveckling. Detta är dock möjligt i förskoleklassen och grundskolan totalt. Problemet är att huvudmännen saknar system för att på aggregerad nivå veta hur många barn som inte förväntas nå kunskapsmålen. Framför allt vilka som är i behov av stöd.

Denna problematik är inte helt ny. Den har funnits högst upp i alla inspektioner de senaste tio åren. 9 av 10 saknar denna typ av statistik. Där har forskarna rätt. Men att BVC skulle samla in dessa uppgifter är befängt. Vad skulle dessa uppgifter användas till?

Skollagens tillkomst var en valfrihets reform. Att då kräva mer central styrning är fel väg att gå. Det räcker så väl att Skolinspektionen har muskler att rätta till fel.

Behöver forskarna uppgifter får de i ärlighetens namn samla in det från huvudmännen. Det är ändå de som betalar kalaset via den kommunala skattsedeln.

Media SvD

3 kommentarer:

 1. Nej, Plura, det är inte längre förbjudet att följa upp och mäta barns lärande i förskolan. Vi har en ny, reviderad läroplan där det numera är påbjudet att följa upp och dokumentera:

  "Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras."

  SvaraRadera
 2. Mats, det råder tydligen olika syn på detta. Så har skriver Skolverket och jag tolker det som det fortfarande är förbjudet att mäta enskilda barn:

  Kan man sätta upp mål för vad barn ska kunna i förskolan?

  Svar: Nej, det kan man inte. Förskolans läroplan innehåller mål att sträva mot som anger inriktningen på förskolans arbete och därmed den önskade kvalitetsutvecklingen i verksamheten. Den innehåller däremot inga mål för vad enskilda barn ska ha uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgöra underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen.

  Förskollärare ansvarar för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner.

  1998 års läroplan för förskolan (Lpfö 98) (SKOLFS 2010:35), Avsnitt 2 Mål och riktlinjer, 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling samt 2.7 Förskolechefens ansvar
  Departementspromemorian Förslag till vissa förtydliganden och kompletteringar av förskolans läroplan (U2010/4443/S) sid. 27

  SvaraRadera
 3. Hej igen!

  Visst finns det olika uppfattningar. Men läroplanen är enligt min åsikt tydlig. "Förskollärare ansvarar för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras"...

  Alltså, "varje barns utveckling och lärande" ska systematiskt dokumenteras, följas upp och analyseras.

  Det kan inte betyda något annat än att det är påbjudet - inte förbjudet.

  För övrigt var jag själv delaktig i arbetet för att formulera dessa saker på Utbildningsdepartementet.

  SvaraRadera