Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 26 maj 2016

Äntligen!! Tilläggsbelopp förtydligas i skollagen

Rättsläget har varit oklart i vilken mån tilläggsbeloppen ska var möjligt för undervisningen i fristående förskolor och skolor. Ett antal domar finns i förvaltningsdomstolarna. Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, gjorde sin tolkning 2012-07-06. En dom som gjort det svårt att få tilläggsbelopp knuten till undervisning av elever i fristående skolor.
Regeringen har till riksdagen lagt en proposition 2015/16:134 om förslag till ändringar i skollagen genom att förtydliga lagen och dess tillämpning. En rad paragrafer kommer att ändras per den 1 juli 2016. Den lydelse som tilläggs i lagparagraferna är:
Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets behov.
I Utbildningsutskottets betänkande 2015/16: UbU 19 framgår att regeringen har som bevekelsegrund att tolkningen av skollagen och skolförordningen ska göras på följande grund:
Regeringen anser att tilläggsbelopp i vissa fall måste kunna komma i fråga även när det gäller extraordinära stödåtgärder som tillgodoser behov som barnet eller eleven har undervisningssituationen. Denna avsikt har dock inte tillräckligt klart framgått av regleringen.
Detta lättar upp för de fristående förskolorna och skolorna att faktiskt barn i särskilt behov kan gå på fristående förskolor och skolor med att få ersättning på individbasis för stöd i undervisningen efter utredning och åtgärdsprogram. Barn och elever behöver därmed inte tvingas att gå i kommunala förskolor och skolor. En framgång för många barn i behov av anpassat särskilt stöd oavsett det om går på fristående förskola, pedagogisk omsorg, grundskola eller gymnasieskola.

Riksdagen antog lagändringarna enhälligt 2016-05-25 att gälla från den 2012-07-01.

Nu får vi se hur tillämpningen av detta förtydligande kommer att motas av kommunerna som står för ersättningen. Fullt klart är att man inte lättvindigt kan soppa problemet under mattan som gjort i och med HFD dom eftersom dess rättstillämpning undanröjts för stöd i undervisningssituationen.

Källa:
Utbildningsutskottets betänkande 2015/16: UbU 19 - Tilläggsbelopp för särskilt stöd för barn och elever.
Se videon från debatt i riksdagen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar