Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 16 maj 2016

Samling för skolan

Delbetänkandet från Skolkommissionen har landat. Den har samlingsnamnet Samling för skolan.
Anna Ekström presenterade delbetänkandet på Rosenbad idag 160516. Intressant i sig och mycket som behöver djupdykas i. Efter snabbläsning kan man konstatera att Skolkommissionen fokuserar fyra utvecklingsområden:
  • Ansvarsfördelning, styrning och stöd
  • Kompetensförsörjning
  • Långsiktig skolpolitik med tillit från medborgarna och professionerna
  • Vård och utveckling av genomförda reformer.
Det intressanta i delbetänkandet är framför allt den första punkten. Där tänker man beskära kommunernas friutrymme ytterligare när det gäller finansieringen av skolan. Ett förslag är att man ska skapa en nationell resursfördelningsmodell. I mina ögon lite av vad de gamla länskolnämnderna var innan kommunaliseringen 1990. Om kommunerna har begränsat självstyre redan idag kommer det att beskäras ytterligare på skolområdet om delbetänkandet genomförs.

Samtidigt har man tänkt förstärka skolhuvudmännen, både de kommunal som fristående, genom staten. Man skriver bland annat:
Staten bör överväga att stärka sin regionala närvaro och inrätta regionala kontor inom en skolmyndighet som kan möta och stödja huvudmännen. (s 17)
I delbetänkandet förskriver man en myndighetsöversyn. Får se om dagens Skolverk och Skolinspektion kommer att finnas kvar i framtiden.

Vidare föreslås ett nationellt sammanhållet uppföljnings- och utvärderingssystem. Där man tänker sig:
I det fortsatta arbetet bör utredas vilka ytterligare uppgifter som bör ingå i den nationella resultatuppföljningen. Det saknas t.ex. data om resultatutvecklingen för elever som haft åtgärdsprogram eller elever med olika funktionsnedsättningar. (s 20)
I samma anda föreslår man en nationell skolutveckling typ mattelyftet och lärarlyftet. Utredningen förslår också en långt gången statlig kompetensförsörjning. Där man tänker sig hårdare knytning mellan de regionala utvecklingskontoren och lärosätena. Högskoleministern tänker redan ta till sig lärosätena för att börja detta jobb.

Sedan kanske det mest intressanta i delbetänkandet är den nationella politiska samlingen kring skolan. Skolkommissionen skriver:
Att vända den negativa resultatutvecklingen i grundskolan och att stärka skolsystemet som helhet kräver ett långsiktigt och uthålligt arbete. Statsmakterna har ansvaret för att den nationella skolpolitiken ger förutsättningar för detta.
Det behövs en stark uppslutning i hela samhället bakom de åtgärder som blir resultaten av kommissionens arbete. Breda informationsinsatser behöver genomföras. (s 23)
I detta ingår bland annat långsiktiga arbetande skolmyndighet och vårda och utveckling av genomförda reformer. Här noterar jag att gymnasieminister Aida Hadzialic var tydlig med att svenska modellen gäller och alla oavsett politisk syn ska stå skuldra vid skuldra.

Fan trot, sa relingen, Det förste som hände var att Jan Björkman (L) gick ut å sågade betänkandet. Frågan inställer sig vad säger övriga Alliansen. Därtill vad är V uppfattning nu när man inte tänker skrota skolvalet. Skolkommissionen föreslår ett obligatoriskt skolval. Framför allt vad säger SD. Med detta tror jag tyvärr att oddsen är små till borgfred i skolan.

Mycket lär flyta under broarna tills januari 2017 när Skolkommissionen lägger sitt slutbetänkande.

Källa:
Samling för skolan - Nationella målsättningar och utvecklingsområden för kunskap och likvärdighet. Delbetänkande av 2015 års skolkommission. (SOU 2016:38)

Media: DN, SvD, SVT Nyheter, Regeringen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar