Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 5 juli 2017

Nygammal vals - stadieindelad timplan

Om ett år får skolorna inte labba med att dela upp timplanen efter eget skön. Då gäller en stadieindelad timplan. Riksdagen tog beslutet 20 juni 2017 om den stadieindelade timplanen, att gälla från 1 juli 2018.
Beslutet innebär att riksdagen har givit regeringen i uppdrag att på förordningsbasis skapa en studieindelad timplan. Syftet är att öka likvärdigheten i skolan på sådant sätt att om elev byter skola ska hen inte behöva läsa dubbelt för att det funnits olika timplaner.

Därtill strävas efter en enhetligt betygssystem. Moderna språk ska inte kunna skifta mellan skolor. Det innebär att betyg sätt i åk 6 och varje termin fram till slutbetyget i åk 9. Detta innebär att skollagen även kommer att uppdateras. Timplanen som regleras som en bilaga till skollagen försvinner och ersätts med att i 10 kapitel 3 § införs stadier.

Jan Björklund, som alltid hade svårt för detta med årskurser, kan glädjas åt att låg-, mellan- och högstadiet återinförs från läsåret 2018/19. I grundskolan blir åk 1-3 lågstadiet. Åk 4-6 mellanstadiet och åk 7-9 högstadiet. Precis som grundskolan såg ut när jag gick där på 60-talet.

Genom detta och att regeringen fått mandatet att på förordningsnivå skapa en stadieindelad timplan kommer Skolförordningen att kompletteras. I Utbildningsutskottets betänkande skrivs följande om motivet till en stadieindelning:
Regeringen anför som skäl för sina förslag och sin bedömning bl.a. att en stadieindelad timplan i grundskolan innebär en ökad, men nödvändig, styrning av huvudmännens fördelning av den minsta garanterade undervisningstiden. Den ökade styrning som en stadieindelad timplan innebär kan dock medföra att det i fortsättningen kommer att uppstå fler situationer där exempelvis huvudmännen uppmärksammar ett behov av att det genomförs förändringar i timplanen.
Huvudmännens frihet över timplanen tas bort och staten styr hårdare vilken undervisning som ska ske i de olika stadierna. Säkert kommer detta även att innebära en ökade styrning på VAD lärarna ska lära ut i de olika stadierna. Därtill kommer kravet på betygssättning varje termin från åk 6. Förändringen gäller alla huvudmän kommunala som fristående.

Den studieindelad timplanen omfattar grundskolan, grundsärskolan, specialskolor och sameskolan. Sameskolan får dessutom en utökad timplan med 48 timmar med språkval.

Källa:
Utbildningsutskottets betänkande 2016/17: UbU 23 - En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar