Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 21 november 2017

Otydlighet skapar osäkerhet

Allt sedan utkastet från Skolverket kom, om ny läroplan för förskolan, har en diskussion förts kring olika yrkesgruppers status i förskolan. Det är tre ord som figurerar och skapar otydlighet.
Ansvar-ledning-bedriva
Skollagen och läroplanen blandar och ger. I definitionen ska förskollärare leda den målstyrda processen - undervisningen. I 2 kap 13 § ska förskollärarna bedriva undervisning. Slutligen skriver läroplanen Lpfö 98/16 ansvara för i sina riktlinjer.

Otydligheten kan möjligen ta synonymboken till hjälp för att reda ut begreppen.
  • Ansvar: ta på sig, åtaga sig, axla, svara för, ställa upp
  • Ledning: ledarskap, ledarroll, styre, chef, överinseende, kontroll, skötsel, nyckelroll
  • Bedriva: driva, sköta, idka, ägna sig åt, hägne sig åt, utöva, handla
Med god vilja kan man säga att de överlappar varandra. Problemet blir när styrdokumenten används och tolkningen inte är entydig. Alla har vi en bild av ords betydelse. Därför hade det varit en välgärning att regeringen Reinfeldt I hade lyssnat på lagrådets svar på lagrådsremissen om olika definitioner som krockar med varandra. Vi lär få leva med denna otydlighet tills prejudicerande domar kommer i Högsta Förvaltningsdomstolen.

Tills vidare är det nog definitionen i 1 kap 3 § i skollagen som gäller med order ledning av en förskollärare för undervisningen.

Källa:
Skollagen (2010:800)
Nya stora synonymordboken (2000), Strömbergs bokförlag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar