Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 8 februari 2018

Åter PRAO

Riksdagen har beslutat att huvudmännen för skolan åter ska ordna med praktisk arbetslivsorientering från åk 8 om minst tio dagar för grundskolan och från åk 9 i specialskolor. Ändringar i skollagen som innebär att omfattningen i tid, av det arbetsplatsförlagda lärandet, för en elev som går gymnasial lärlingsutbildning tydligare ska framgå av det utbildningskontrakt som ska tecknas för eleven. Därutöver föreslås att bestämmelser om utbildningskontrakt, som motsvarar de som gäller för lärlingsutbildning i gymnasieskolan, ska införas för lärlingsutbildning i gymnasiesärskolan.

Riksdagen beslutade med 173 röster att bifalla Utbildningsutskottets förslag. Därtill kan noteras att 5 reservationer fanns till betänkandet. Där reservation 2 innehöll motioner om Prao och arbetsmiljö. Denna röstades för av 113 röster, huvudsakligen från Alliansen, och bifölls inte genom att förslaget inte fick majoritet i riksdagen.

Rektor kommer att få ett speciellt ansvar för att utveckla samverkan mellan skolan och arbetslivet. Tanken med PRAO, som försvann 1994 som obligatorium, ska göras uti arbetslivet och i undantagsfall på gymnasiets yrkesprogram. Motivet att återinföra PRAO är att eleverna ska få egna konkreta erfarenheter av yrkeslivet och inblick i hur arbetslivet fungerar samt hur arbetet i specifika branscher går till. Av särskild betydelse är att eleven, under handledning av vuxna på en eller flera arbetsplatser, utför vissa arbetsuppgifter och därmed kan få inblick i arbetslivets tempo, olika yrkeskulturer och yrkesetik. På så sätt kan praon bidra med ett värdefullt underlag inför elevens framtida val av utbildning och yrkesinriktning.

Lagändringen i skollagen kommer att gälla från 1 juli 2018. De nya bestämmelserna om att huvudmännen ska ansvara för att anordna prao ska emellertid inte tillämpas under läsåret 2018/19 för de elever som höstterminen 2018 påbörjar årskurs 9 i grundskolan respektive årskurs 10 i specialskolan. Hög tid att planera för huvudman och rektor för att fixa detta till läsåret 2019/20.

Källa:
Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv, Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU9  
Länk till Skolverket

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar