Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 1 februari 2018

Halvfullt glas i förskolan om värdegrunden

Värdegrundsarbetet har kvalitetsgranskats av Skolinspektionen i förskolan. Detta som en del i det stora projekt som regeringen lagt på Skolinspektionen för att se i vilken grad förskolan tillämpar styrdokumenten.
Beroende på hur man ser glaset ger resultatet av granskningen av 15 förskolor, där 11 är kommunala och 4 fristående, att hälften av de granskade haft god arbetssätt. Det som sticker ut är att mycket av värdegrundsarbetet ligger på val för enskilda barn utan de stora sammanhangen.

Värdegrundsarbetets underliggande begrepp upplevs av många som svåra att konkretisera i ord. Skolinspektionen skriver:
Vanligen återkommande i beskrivningarna är att man använder sig av exempelvis att göra sin röst hörd, delaktighet och inflytande och rösta/välja. Det förefaller vara lättare att prata om hur det avspeglas i arbetet med barnen än själva begreppens innebörd. 
Detta innebär att förskolecheferna behöver skapa förutsättningar för värdegrundsarbetet. Rapporten pekar på att värdegrundsarbetet ofta sker oreflekterat och att gemensam grundsyn inte finns. Då blir det som när föräldrar inte är sampratade om förhållningssätt visa vi barnet, barnet frågar runt för att få det den eftertraktar.

Skolinspektionen lyfter att personalen måste kritisk granska sin egna normer och värderingar. Gemensam syn behöver finnas för tolkningen av vad styrdokumenten betyder och hur de omsätts i praktisk vardag. Här vilar ansvaret tungt på hur förskolechefen organisera arbetet och tillämpar grunderna i det systematiska kvalitetsarbetet. Förskolechefen ska se till att tillsammans med förskollärare och övrig personal systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla värdegrundsarbetet.

Källa:
Förskolans värdegrundsarbete, Skolinspektionen, Dnr: 400-2016:6998  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar