Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 19 september 2019

Kunskap om undervisning

Undervisning som begrepp har flitigt diskuterats i skolväsendets första steg, förskolan, sedan nya läroplanen blev aktuell. Undervisning, oavsett vilken skolform, innehåller två delar i mötet mellan bar/elever och lärare, innehåll och relation.

Sofie Källhagen och Josefin Malm har i sin bok Uppdrag undervisning dristat sig till att använda läroplanernas begrepp fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenhet när de beskriver kunskapen om undervisning. Jag skulle säga att detta är definitionen på ett professionellt förhållande för förskollärare och lärares till sitt uppdrag undervisning.

De kopplar de fyra F:ena för undervisningen (s 22 i boken) på följande sätt:
Fakta är skollagen och läroplanen, de olika regelverken. Dessa behöver vi förhålla oss till och koppla till vårt eget arbete.
Förståelse får vi för de olika begreppen; vi vet vad de betyder. Det är vår teoretiska grund, där vi kopplar det vi gör till vår syn på barn/elev och lärande.
Färdigheter i att undervisa är när vi kan undervisa - didaktiken. Vi behöver vår didaktiska förmåga för att skapa intressanta och relevanta sammanhang för barnen/eleven.
Förtrogenhet till undervisning är när vi kan koppla ihop teorier och forskning och se samband, förstå helheten. Vi kan göra praktik av det vi lärt oss teoretiskt.
Undervisning är en komplex tillställning som i mångt är synonymt med skådespelarens interaktion med sin publik. Hen har fakta i förhållande till manus, regler och annat som kringgärdar själva föreställningen. Hen har förståelse för vad manuset vill ge publiken för känsla och insikt. Hen måste ha färdigheter att uttrycka tid, rum och känslor för publiken. Slutligen en förtrogenhet till pjäsens budskap omsatt till gestaltning under föreställningen. Givet detta kommer varje föreställning att vara unik, publik och rum skiftar trots samma innehåll.

En sak som jag ibland funderar över är hur mycket av skolväsendets regler har trängt ut till lektionstillfället. Hur är kunskapen om kraven på undervisningen i skollagen hos förskollärare och lärare. Hur mycket kunskap finns om läroplanernas riktlinjer och mål finns utöver kurs- och ämnesplanernas centrala innehåll och kunskapskraven.

Förskolans och skolans viktigaste uppgift är att ge barn och elever den kunskap som krävs för att klara vuxenlivet. Ingen är dum, men som Karin Phil skriver i en ledarkrönika i GP (19/9 19):
Vi som är födda på 1980- och 90-talen – den så kallade millenniegenerationen – har inte lärt oss något. Eller, vi har lärt oss massor: att det är viktigt att tänka självständigt och kritiskt, vikten av de mänskliga rättigheterna, att själv bilda sig en uppfattning av saker och ting. En nyckelfras som ofta upprepades på proven var ”skriv med egna ord!”.
Men några faktakunskaper har vi inte.
Samma är viktigt för professionen förskollärare och lärare, faktakunskaper i form av ramverket är avgörande för att elever och barn blir rustade för ett livslångt lärande. Inte bara egna ord och metoder

Media GP
Källa:
Källhage, Sofie; Malm, Josefin (2018) - Uppdrag Undervisning, Gothia Fortbildning 
     


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar