Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 1 juli 2013

Undervisningen en instabil verksamhet

När jag beskriver systematiskt kvalitetsarbete beskriver jag göra det utifrån Skoldialogens Kvalitetshus nedan. En av grundförutsättningarna i huset är att grunden har en stabil process i botten för undervisningen.

Det skiktet i grunden ska för att vara stabilt uppfylla kraven i Skollagen (2010:800) och de skolformsvisa läroplanerna. Noterar att Skolinspektionens rapport till regeringen i maj 2013 säger just att inte alla lever efter kraven i styrdokumenten. Med andra ord är all verksamhet i skolväsendet instabil. Å det säger ju kunskapsresultaten eleverna får med all önskvärd tydlighet. Pedagogiken lever inte upp till att skapa en undervisning som levererar rätt från läraren till rätt till eleven.

Noterar att Skolinspektionen framför kritik på de olika skolformerna enligt följande:
  1. Förskolan fokuserar fortfarande på omvårdnad istället för lärandet.
  2. Grundskolan utgår inte från målen i läroplanen Lgr11 i implementeringen av undervisningen. Däribland brister också informationen till elever och föräldrar. Skollagen sätter ett högre krav både på rektor och lärare att informera om kunskapskrav och betyg bl. a. Dessutom fortsätter rektorer att fokusera på annat än att vara pedagogiska ledare.
  3. Gymnasieskolan brister i att informera elever om utbildningsmål och förväntan på elever. Lärare anpassar inte utbildningen efter eleven. Man är dålig på att ha ett förebyggande arbete kring kränkningar. Och lärare utgår inte från nationella mål för gymnasieskolan i sin undervisning.
Brister som inte precis inger förtroende för skolväsendet att uppfylla sitt uppdrag att utbilda kommande generationer. Högt tid att sätta navet i centrum för skolutvecklingen, systematiskt kvalitetsarbete. Först då kan vi få en stabil undervisning som ständigt förbättras och ger elever rätt kunskaper.

Källa: Källa: Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring. Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012. 2013-05-02 Skolinspektionen.    
  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar