Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 5 januari 2014

Hierarkihalka

Nåt måste vara feltolkat i beskrivning av vilka hierarkier som finns i skolan. Utgår jag strikt från skollagen finns de när det gäller utbildningen tre nivåer. Stat-offentlig eller privat huvudman-skola. Skollagen är dessutom tydlig på två begrepp 1 kap 3 §.
Utbildning verksamhet från vilken undervisningen sker utifrån bestämda mål.
Undervisning sådan målstyrd process som underledning av lärare och förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtning och utveckling av kunskaper och värden.
Med andra ord är utbildningen själva verksamheten som sådan. Medan undervisningen är kärnprocessen i den pedagogiska verksamheten. Sant är att huvudmannen har totalansvar för utbildningen vilket innebär verksamhete i skolan. Men inte undervisningen.

Den makten ligger hos rektorer (2 kap 9, 10 §§) med lärare som utförare. På detta begåvade sätt att lagstiftarna kringgått en nivå i hierarkin. Det illustreras väl av boken "Från skollag till vardag" med nedanstående bild.

 

 
SNS och andra debattörer kanske borde noggrannare studera hur skolväsendet ser ut utifrån de nya statliga kraven i skollagen. SKL är bara en intresseorganisation som inte har något direkt beslutande över huvudmännen. Sedan kan man alltid ifrågasätta den kommunala förvaltningen med en politiskt tillsatt nämnd, som är den som i lagens mening är huvudman, och dess genomförare i form av förvaltningen.
 
Lagen är tydlig på att huvudmännen fråntagits makten över skolans "inre organisation". I den finns undervisningen som staten idag direktstyr via de skolformsvisa läroplanerna.
 
Media SvD
Källa: Skollagen (2010:800)
Danielsson, Roger J och Söderlund, Jan (2012) Från skollag till vardagsarbete, Skoldialogen Förlag   
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar