Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 8 oktober 2015

Offentlighet i fristående skolor

Nu har vi begåvats med ytterligare en statlig utredning om ökad offentlighet. Denna gång gäller det fristående skolor. På juristspråk har utredningen ett upphetsande namn: Ökad insyn i fristående skolor.
Utredningen föreslår att offentlighetsprincipen ska gälla i fristående skolor från 1 juli 2017. Under förutsättning att regeringen lägger en proposition till riksdagen.

Tanken är att allmänheten ska få samma insynsmöjligheter som i den kommunala världen. Fristående skolor har idag ingen skyldighet att lämna ut dokument till allmänheten. Det är bara i de fall en fristående skola lämnar dokument till någon offentlig myndighet som allmänheten har möjlighet att få insyn.

Utredningen skriver följande om nya kravet på offentlighet hos fristående huvudmän:
Utredningen föreslår – i enlighet med utgångspunkten i direktiven – att offentlighetsprincipen ska införas hos huvudmän för fristående skolor En ny bestämmelse införs i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) av innebörd att vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen (TF) om rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter i tillämpliga delar ska gälla också handlingar hos huvudmän för fristående skolor. Samtliga huvudmän för fristående skolor ska omfattas. Huvudmännen ska vid tillämpningen av OSL jämställas med myndigheter.
Det intressanta är här att oavsett driftsform (aktiebolag, stiftelse, ekonomisk förening, m fl) på fristående skolor ska de omfattas.

I samband med att fristående skolor blir omfattad av offentlighetsprincipen kommer kraven på att de ska omfattas av arkiveringslagen. Dessutom kommer det krävas vissa förändringar i skollagen. Utredningen har noterat följande ändringar:
Härigenom föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)
dels att 29 kap. 18 § ska upphöra att gälla,
dels att 9 kap. 22 §, 10 kap. 41 §, 11 kap. 40 §, 14 kap. 18 §, 15 kap. 34 §, 18 kap. 37 § och 29 kap. 14 § ska ha följande lydelse.
En hel del lagrum som kommer att påverkas. Några är:
  • Om kommunal insyn enligt 9 kap 22 §. Där tar man bort följande lydelse: och tillgodose allmänhetens behov av insyn.
  • Frågan om offentlighet i 29 kap 14 § får ett nytt stycke: För det allmännas verksamhet och för verksamhet hos huvudmän för fristående skolor gäller bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Utredningen notera också att det kommer bli en ökad administrativ börda för fristående skolor. Något som även påpekas av Friskolornas riksförbund. Både ris och ros kan man säga om detta. Ska bli intressant att se var remissomgången säger och hur regeringen slutgiltigt lägger förslaget på riksdagens bord.

Källa:
Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82)  
 

2 kommentarer:

  1. Det känns vid första anblicken i sin ordning att "offentlighetsprincipen ska omfatta alla de organisationer som utför undervisning för dem som omfattas av obligatorisk utbildning och att kraven för en ordnad arkivering ska etableras blir en naturligtvis en förutsättning. En systematisk god ordning behöver inte kosta på utan tvärtom bli en gynnsam transparens.

    SvaraRadera