Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 5 oktober 2015

Smitning pågår

Morgans mission som kommer att sändas på SVT under hösten 2015 tar upp mobbning som företeelse. I ljuset av den senaste statistiken från Barn och Elevombudet (BEO) har antalet anmälningar till myndigheten första halvåret 2015 ökat med 13 procent i förhållande till samma period 2014. Troligen toppen på ett isberg. En ytterst tråkig siffra. Vän av ordning frågar sig varför detta får fortgå trots lagar och förordningar. Kommunerna verkar repetera en ful ovana att inte ta ansvar för sitt genomförandeuppdrag av skolan.
Kommunerna verkar smita från sitt uppdrag på ett osmakligt sätt. Genom att teckna försäkring smiter man från sitt ansvar. Skollagen är ytterst tydlig på att huvudmannen och skolan är strikt ansvariga för kräkningar och diskrimineringar. Kapitel sex i skollagen är dessutom inte möjligt att avtala bort. Skollagen skriver i 6 kap 7 §:
Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.
Detta åsidosätts starkt om nu kommunen tecknar försäkringar. Man smiter från sitt förebyggande arbete. Den politiska nämnden blundar för sitt uppdrag att se till att skolorna följer både skollagen och läroplanen. I grundskolans läroplan Lgr11 finns mål och riktlinjer under huvudmomentet Normer och värden kring kränkningar. Målet för skolan är att varje elev:
tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt motverkar till att hjälpa andra människor.
Det finns riktlinjer både för alla och lärare kring kränkningen i skolan. För alla säger läroplanen ska:
aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper
Dessutom, lärare ska:
uppmärksamma och samråda med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling.
Varje klass består både av ett socialt system och ett administrativt dito i form av undervisning. Därför är ledarskapet i klassrummet A och O. Vad gäller för att skapa en god skolkultur i klassrummet? Hur får vi trivsel och arbetsro i gruppen? Här spelar huvudmän och rektorer en viktig roll för att skapa jordmånen för ett förebyggande arbete. Men framförallt arbete mot kräkning måste bygga på en medveten systematik för att ständigt motverka att det sociala systemet skapar dåliga strukturer.

Media SVT
Hemsida BEO 
Källor:
Skollagen (2010:800)
Läroplanen Lgr11
Danielsson, Roger J & Hanselid, Hans-Olof (2013) - Det pedagogiska kretsloppet - från mål till resultat, Skoldialogen  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar