Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 27 april 2017

Social sammansättning

Social sammansättning är ett nyord från Skolkommissionen. I förslaget till ändrade lagtexter skriver de:
1 kap. 9 §
Nuvarande lydelse
Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.
Föreslagen lydelse
Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. Huvudmännen ska aktivt verka för en allsidig social sammansättning av eleverna på skolenheter.
Jag blir alltid skeptisk till lagtexter som innehåller stora tolkningsutrymmen. Lagtext ska i görligaste mån innehålla icke tolkningsbara ord. Vad menas med ord som:
  • allsidig 
  • social
  • sammansättning
Om vi tar hjälp av ordboken så betyder allsidig:
som samtidigt omfattar de flesta områden eller aspekter på betydelse
Hur ska huvudmännen vara allsidiga och inom vilka områden. Har man tänkt sig kön, etnicitet, klass, trosuppfattning, mm.

Tar vi ordet social har de två tolkningar:
som har att göra med (en del av) samhället och dess organisation
som har att göra med (samspelet mellan) människor i grupp
Här infinner sig genast en fundering av vilken tolkning Skolkommissionen tänkt sig. Är det samspelet i gruppen klass eller årskurs man tänkt sig?

Tar vi sedan ordet sammansättning finns tre tolkningar:
montering av beståndsdelar till en helhet
sätt på vilket beståndsdelarna i en helhet hänger ihop
ord (bildning) som uppstår då två ord sätts ihop
Här blir det helt plötsligt svårt. Är det en social konstruktion Skolkommissionen är ute efter? Eller är det en mekanisk sammansättning? Om det är det senare är det likt den skola jag gick i där vi ungar sattes ihop som beståndsdelar av en helhet. I detta fall av att vi bodde i samma upptagningsområde oavsett klasstillhörighet.

Förslagen lydelse på lagändring behöver nog proppen tydligt i förorden beskriva hur tolkningen ska göras för att passera Lagrådet och Utbildningsutskottet. De som lever får se, när man blandar likvärdighet med social konstruktion, blir det inte så enkelt. Hur ska den inspekterande myndighet klara tillsynen och på vilket sätt ska sanktionerna se ut.

Källa:
Samling för skolan - nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar