Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 7 mars 2018

Anmälningar till Skolinspektionen och BEO

Skolinspektionen har kommit med sin rapport om tillståndet på anmälningsfronten. Det visar sig att andelen anmälningar har saktat in mellan 2016 och 2017 och att ökningen är 5 procent högre senaste året.
Av intresse är att pojkar leder andelen anmälningar. Ökningen mellan 2016 och 2017 är 8 procent för pojkar och 10 procent för flickor. Tittar vi sedan på vilken skolform som har mest anmälningar är det tre gånger vanligare inom grundskolan.
Andelen anmälningar mellan de olika driftsformerna är stor. Tittar vi på fristående skolor har de en faktor 4,1 i inkomna anmälningar och där de offentliga skolorna har en faktor 3,3. Skillnaden är en faktor 0,8 till offentliga skolornas favör. Tittar vi på utfallet av konstaterade brister är det omvänd ordning. Där har offentliga skolor en faktor på 1,1 och de fristående 0,9.
De vanligaste anmälningarna är kränkningar och bristande stöd till elever. Av alla anmälningar hänför sig 39 procent till kränkningar och 22 procent särskilt stöd. Anmälningarna omfattar de mest utsatta pojkarna. Störst är det när det gäller särskilt stöd. Noterar att det här med sexuella trakasserier inte finns med i Skolinspektionen och BEO statistik. Det beror på att dessa ärenden hanteras av DO. Därför får man ingen bra bild över fördelningen mellan vilka som är utsatta på skolan för kränkningar och diskriminering.
För att sedan riktigt gå på djupet för att se vilka kränkningstyper som finns på skolan kan bilden ovan vara ett bra hjälpmedel. Samma gäller kartläggning av diskrimineringar. På så vis får man kläm på orsak och verkan samtidigt som man kan mäta storleken på kränkningar och diskriminering för att komma åt var åtgärder ska sättas in. I boken Från skollag till vardagsarbete beskriv en metod för systematisk kartläggning i sex steg.

Skolinspektionen och BEO har av 1 970 anmälningar om kränkningar som kom in 2017 noterat en fördelning med 67 procent elev-elev och 41 procent skolpersonal-elev. Av alla anmälningar ledde 98 fall till skadestånd.
De anmälningar på drygt 400 som kommit in gällande lärares lämplighet och skicklighet är det en ökning med 16 procent sedan 2016. Av dessa har Skolinspektionen anmält 11 lärare till Lärarnas ansvarsnämnd. De flesta av de elva har fått en varning och endast en blivit av med sin legitimation.

Avslutningsvis kan noteras att Skolinspektionen har utfärdat 121 föreläggande om viten 2017. Detta är en ökning med 20 procent från 2016. Av dessa vitesföreläggande är 78 procent hänförda till regelbunden tillsyn.

Tittar vi på resultatet av statistiken på antal anmälningar har huvudmän och skolor en hel del att göra för att rätta upp det hela. Speciellt när det gäller nolltoleransen mot kränkningar i skolan.

Källor:
Statistik över anmälningsärenden 2017, Diarienummer: 2017:7122, Skolinspektionen
Danielsson, Roger J & Söderlund, Jan (2012) - Från skollag till vardagsarbete - grundskolan, Skoldialogen   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar