Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 1 juli 2019

Nya krav på skolan

Skolan har från idag (1/7 19) nya regler att följa. Det är främst fyra saker som påverkar undervisningen från höstterminen 2019.

Den första är "läsa-skriva-räkna-garantin" som ska gälla för både förskoleklassen och lågstadiet. Regeringen skriver följande om denna garanti:
En garanti för tidiga stödinsatser införs i förskoleklassen samt i lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Om det utifrån användningen av nationella kartläggningsmaterial, bedömningsstöd eller prov finns en indikation på att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som ska uppnås i svenska, svenska som andraspråk eller matematik ska en särskild bedömning göras av elevens kunskapsutveckling. Förskollärare och lärare ska samråda med personal med specialpedagogisk kompetens. Om eleven är i behov av stöd ska åtgärder sättas in och följas upp.

Nästa ändring är snarare en förläning av försöksverksamheten med fjärrundervisning. Här skriver regering följande om den:
Ändringen innebär att förordningen om försöksverksamhet med fjärrundervisning ska fortsätta att gälla till och med den 30 juni 2020. Tidigare gällde förordningen till och med den 30 juni 2019. Förordningen innehåller bestämmelser om en försöksverksamhet med fjärrundervisning i alla ämnen i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Tredje ändringen gäller läroplanerna för grundskolan, sameskolan och gymnasieskolan. Här är det fokus på ökad studiero och trygghet. Regeringen skriver följande om ändringarna:
Ändringarna i läroplanerna tydliggör rektorns särskilda ansvar för att alla elever får en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Ändringarna betonar även elevernas ansvar för att visa respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever. Det tydliggörs också att skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, ska ta ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö.

Fjärde och sista ändringen gäller fritidshemmen och dess fritidspedagoger och kravet på legitimation och behörighet. Regeringen skriver:
Ändringen innebär att undantaget från krav på legitimation och behörighet för att få bedriva undervisning i fritidshemmet tas bort. Det kommer därmed ställas krav på legitimation och behörighet för undervisning i fritidshemmet på samma sätt som för undervisning i övriga delar av skolväsendet.

En hel del att tänka på till upptaktsmötena i augusti inför läsåret 2019/2020.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar